Skip to content

Medezeggenschap

Binnen elke school is een medezeggenschapsraad actief. Zij richten zich op thema’s die de eigen school aangaan. Schooloverstijgend functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het beleid toetst van alle (of een meerderheid van de ) INOS-scholen. Van de GMR kunnen 7 ouders en 7 personeelsleden lid zijn.

Gelijkwaardige gesprekspartner van het bestuur

De GMR fungeert voor het bestuur als een gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. In overleg wordt beleid toegelicht en de argumenten voor en tegen besproken. Steeds in goede chemie en met wederzijds respect en waardering voor elkaars rol en positie. 

De rechten van de GMR

De leden van de GMR hebben rechten die in de wet WMS link: http://www.infowms.nl/ zijn vastgelegd:

  • het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen
  • het recht om wel of niet met voorstellen van het bestuur in te stemmen
  • het recht op alle informatie die nodig is om taken goed te kunnen uitvoeren

De taken en bevoegdheden van de GMR worden geregeld in het medezeggenschapsreglement van INOS.

Communicatie met de achterban

De GMR communiceert open met de achterban: de ouders en het personeel. De GMR informeert de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Zij ontvangen de agenda en de notulen van de GMR vergaderingen. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen de GMR. Ook organiseert de GMR cursus- en discussieavonden voor de MR’en van onze scholen.

Contact per post of mail

U kunt met uw vragen over de GMR terecht bij het secretariaat van de GMR:

Postbus 3513
4800 DM Breda
gmr@inos.nl

GMR vergaderingen

De GMR vergadert ca. 12 maal per schooljaar waarbij het bestuur bij de helft van de vergaderingen aanwezig is. Daarnaast zijn er 2 maal per jaar vergaderingen met de Raad van Toezicht. 

De GMR vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur in het INOS bestuursbureau in de Reduitlaan. GMR vergaderingen zijn openbaar en ook in onze GMR werkgroepen zijn belangstellenden welkom. Stuur ons een mailtje als je een vergadering bij wilt wonen: gmr@inos.nl.

Welke onderwerpen passeren de revue?

  • Financiën: begroting, voorjaarsnota, najaarsnota, meerjarenrekening.
  • Personeel en organisatie: bestuursformatieplan,verzuimbeleid, vervanging, CAO.
  • Onderwijs: diverse protocollen, passend onderwijs, grenzeloos leren.

GMR Notulen