Skip to content

Onze koers

INOS heeft haar missie, visie, ambities en strategie vastgelegd in haar Koersplan met de titel ‘Ik ben, omdat wij zijn!’. Het Koersplan is mede tot stand gekomen dankzij de verhalen, inbreng en ervaringen van alle medewerkers. Een toekomstvisie met een hernieuwde balans tussen de basis op orde en innovatie, waarbij de toekomstbestendigheid van onze organisatie voorop staat.

Dit Koersplan staat symbool voor een krachtige gemeenschap waarin iedereen als individu welkom is en gezien wordt en zich tegelijkertijd uitgenodigd voelt om een bijdrage te leveren aan het geheel.

Onze visie en strategie op Onderwijs en kwaliteit: Ontdekken en ontwikkelen

INOS maakt zich sterk voor onderwijs dat passend is voor elke leerling. Dat wil zeggen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend Onderwijs stimuleert ons te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen. Onze scholen richten zich dan ook op de brede ontwikkeling van leerlingen en de balans tussen competenties en basisvaardigheden.

Vanuit onze onderwijsvisie benutten we de beschikbare middelen zo goed mogelijk om kinderen hun eigen vragen en mogelijkheden te laten ontdekken en ontwikkelen. We erkennen hiermee ook dat de grenzen tussen formeel en informeel leren, tussen zaakvakken en tussen jaargroepen niet vanzelfsprekend zijn en verleggen die waar gewenst. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk plezier in leren hebben en het fijn vinden om naar school te gaan in een veilige leeromgeving. Dat ondersteunen we met onderwijsprogramma’s die aansluiten op herkenbare beleving en ontwikkelingen in de wereld.

Scholen van INOS werken opbrengstgericht en laten intern en extern hun toegevoegde waarde zien. Elke INOS school evalueert het onderwijsleerproces aan de hand van ons gezamenlijke kwaliteitszorgsysteem. We checken voortdurend of we de goede dingen doen én op de juiste manier. Zelfevaluaties, tevredenheidsonderzoeken en resultaten van Inspectieonderzoeken leiden tot verbeterplannen waardoor de kwaliteit van ons onderwijs op hoog niveau blijft.

Onze visie en strategie op Personeel & Organisatie: Kracht in elke professional

Het is onze overtuiging dat wij als professionals hét verschil maken voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen. Wij dagen elkaar dan ook uit om onze kennis, ervaring en vaardigheden over het leren en begeleiden van leerlingen actief te onderhouden, verder uit te bouwen en elkaar te inspireren, zowel in leergemeenschappen als met externe partners.

Binnen de kaders van onze kernwaarden, missie en visie betrekken we elkaar actief om ons onderwijs uitnodigend, eigentijds en passend mogelijk te maken voor alle leerlingen. De ontwikkeling van leerlingen begint bij zelfbewuste en vaardige leerkrachten die zich ontplooien in een veilige leer- en werkomgeving. Vandaar dat INOS als goede werkgever actief investeert in deskundigheidsbevordering en het samen met andere partners opleiden van toekomstige leerkrachten.

Onze visie en strategie op Bedrijfsvoering: Meten en verbeteren

Onderwijskwaliteit, leerrendement en “in control” zijn, is waar we graag verantwoording over af willen leggen aan de samenleving. Dat betekent dat we hier nadrukkelijk aandacht voor moeten hebben. In de vorm van resultaatgericht leiderschap, ondersteunende systemen en in de mentaliteit en focus van onze medewerkers.

Naast doelmatigheid is ook maximale efficiency een voortdurende opdracht aan onszelf. We sturen actief op het behoud en uitbouw van onze leerlingaantallen. En waar mogelijk besparen we op kosten en halen we extra rendement uit schaalvoordelen, zodat zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan het primaire proces. We schatten risico’s periodiek en systematisch in, waarna we passende maatregelen nemen. We zorgen voor een evenwichtige balans tussen basis op orde en innovatie.

Onze visie en strategie op de omgeving: Samen meer mogelijk maken

De tijd waarin we leven vraagt om afstemming, permanente dialoog en co-creatie met onze directe omgeving. Vanuit het besef dat leren zowel binnen als buiten de school plaatsvindt, willen we actief contact zoeken met partners in de omgeving van de school. Door kwaliteiten aan elkaar te koppelen, kunnen we meerwaarde realiseren voor onze leerlingen, voor ouders en voor onze teams.

We doen dat door initiatieven te nemen tot ontmoeting en samenwerking in integrale voorzieningen, door open te staan voor andere opvattingen, door de deur open te zetten voor wederzijdse uitwisseling van ervaringen, door invulling te geven aan educatief partnerschap met ouders en door sociale en culturele instellingen actief te betrekken bij ons onderwijs.