Skip to content

Meer- en hoogbegaafdheid

Vanuit ons motto en onze kernopdracht: ‘ik ben, omdat wij zijn’ biedt INOS een inclusief onderwijsaanbod aan. INOS kiest daarmee ook bewust voor thuisnabij MHB-onderwijs. Dit sluit aan bij onze visie dat samen leren en leren samenleven zoveel mogelijk hand in hand gaan. Kinderen leren en werken immers ook na het basisonderwijs samen met anderen die anders denken, anders zijn dan zij. De meer- en hoogbegaafde leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en biedt onderwijs aan dat bij de leerling past.

Een groot aantal van onze scholen heeft een zogenaamde ploeterklas. Leerlingen van scholen die geen ploeterklas hebben, worden geholpen op een andere locatie. Wel zo dicht mogelijk bij de eigen school. Op sommige scholen heet de ploeterklas anders, bijvoorbeeld Minervagroep , groep 9 of trajectgroep.
In een ploeterklas gaat het erom dat meer- en hoogbegaafde leerlingen, aan de hand van uitdagende inhoud, vaardigheden ontwikkelen die zij via het reguliere aanbod niet of onvoldoende leren. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later zelfstandig hun eigen doelen te behalen.

INOS legt de nadruk op het leerproces. Op onze scholen leert een kind leren. Wij zorgen ervoor dat een kind alle kans heeft om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te leren.

Het label MHB

INOS heeft een aantal criteria omschreven die periodiek bij kwaliteitsaudits worden getoetst. Als een school aan de basiscriteria voldoet, dan is de basisondersteuning voor de MHB-leerling op orde en krijgt de school het predicaat MHB-keurmerk. Als de school aan alle criteria voldoet, dan is krijgt de school het predicaat MHB-specialist. 

MHB-logo-Keurmerk

Denkluik en zijnsluik

Hoe wij denken over en omgaan met meer- en hoogbegaafdheid, vindt zijn oorsprong in het denkluik en zijnsluik van Tessa Kieboom. 

Eureka!

INOS biedt onderwijs “thuisnabij, tenzij…”. Met de eisen die INOS aan MHB-onderwijs stelt, kunnen we elke leerling in principe een passend aanbod bieden. In het uitzonderlijke geval dat de leerling een zwaardere ondersteuningsvraag heeft dan de school op dat moment kan bieden, kan een beroep worden gedaan op het aanbod van Eureka!. Met vragen hierover kunt u terecht op de school van uw kind.