Skip to content

Kwaliteitszorg

INOS streeft naar duurzame onderwijskwaliteit. De inrichting van onze kwaliteitszorg kent een evenwichtige verdeling van basis op orde en innovatie gericht op duurzaamheid en is passend bij elke individuele school. Deze twee pijlers zijn onlosmakelijk op een cyclische wijze met elkaar verbonden, zowel vanuit het perspectief van de individuele medewerker als wel het collectief van de school en de stichting.

Binnen onze kwaliteitszorg gaan we uit van waardering en samen onderzoekend leren. Wij willen weten wat werkt, gaan in dialoog met de ander, investeren in onze medewerkers, delen onze successen, denken in oplossingen, gaan uit van gedeeld eigenaarschap en vinden “om te weten, moet je ook iets meten”.

Verbetercyclus met in- en externe audits

Kwaliteitsmanagement is een onderdeel van de verbetercyclus waarbij  verbeterplannen van interne en externe audits besproken worden bij de halfjaarlijkse gesprekken tussen CvB en directeuren. Een interne audit wordt jaarlijks door de school zelf gedaan, bij een externe audit wordt het onderzoek uitgevoerd door het INOS auditteam. Dit zijn leerkrachten, werkzaam bij Phoenix, die zijn geschoold en getraind in het afnemen van audits.

Met verschillende groepen medewerkers hebben we gesproken over onderwijskwaliteit in relatie tot schoolklimaat, onderwijsproces, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg. Aan alle betrokkenen is gevraagd te vertellen wat zij verwachten op onze scholen te zien, horen en/of lezen over deze onderwerpen. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn als criteria opgenomen in het instrument KwaliteitWijzer.

De basis voor het toetsend onderzoek zijn de vragen: “Wat lezen we, wat zien we en wat horen we?” Er vindt naast observatie ook een documentonderzoek plaats en medewerkers worden geïnterviewd. Bij de observaties worden leerkrachten in de gelegenheid gesteld om context bij de waarnemingen te geven.

De externe audit wordt gevolgd door het waarderend onderzoek. In overleg met directie en team van de school wordt bekeken voor welk onderdeel of onderdelen een verdiepend waarderend onderzoek zal plaatsvinden. Hierbij gaan we in op de successen en de factoren die hieraan hebben bijgedragen en hoe scholen deze successen binnen en buiten de school verder gaan brengen.

Professionaliseren in- en externe auditoren

We beschikken over een INOS auditteam, bestaande uit Phoenixmedewerkers, die naast invalwerkzaamheden ook externe audits uitvoeren. Hiervoor zijn en worden zij (continu) geschoold. Daarnaast verzorgen zij ook de training voor interne auditoren. 

Managementinformatie

De leden van het netwerk Onderwijs & Kwaliteit, bestaande uit directeuren van scholen, zijn een belangrijk klankbord voor de organisatie. Zij brengen de samenhang tussen onderwijsresultaten, auditrapportages, tevredenheidsmetingen in beeld, geven betekenis aan de managementinformatie en adviseert het College van Bestuur over mogelijk in te zetten verbeteractiviteiten.

Ondersteuningsplan

Veel kinderen doorlopen de basisschool vrij moeiteloos, maar tegelijkertijd zien wij kinderen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om wat voor reden dan ook.

In het ondersteuningsplan (2019-2023) vind je de gezamenlijke belofte om voor al die kinderen op de scholen in het samenwerkingsverband die het nodig hebben, op tijd en op maat, de juiste keuzes te maken.
De handreiking die wij kinderen willen bieden, mag de vorm aannemen die op dat moment het beste past. Soms is een klein zetje al voldoende om vooruit te komen, soms hebben wij meer helpende handen nodig. Feit is dat ondersteuning ‘anno nu’ faciliterend is om onze ambities te realiseren. Wij creëren passende voorwaarden en mogelijkheden, focussen meer op preventie en werken toe naar integrale oplossingen in samenspraak met relevante ketenpartners.

Bij wie kunt u terecht met een vraag?

Elke INOS-school heeft een specialist in huis die leerkrachten helpt in de begeleiding van leerlingen met bijzondere ondersteuningsvragen. Dit wordt de Intern Begeleider (IB-er) genoemd. De IB-ers van INOS vormen met elkaar een actief lerend netwerk om ontwikkelingen te delen en zich te blijven scholen.

Ook in de organisatie van de klas en de school wordt flink geïnvesteerd. De ondersteuning van leerlingen gaat beter als alle betrokkenen één taal spreken en denken vanuit dezelfde kaders. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of vraag er over bij een kennismakingsgesprek.

Onze scholen weten welke vormen van ondersteuning zij zelf kunnen bieden en voor welke ondersteuning zij een beroep moeten doen op expertise van buiten de school. Dat overzicht heet het schoolondersteuningsprofiel wat per school is terug te vinden op de website ‘Scholen op de kaart’.