Donderdag 4 februari 2021 – Scholen weer volledig open per 8 februari

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft dinsdagavond bevestigd dat de basisscholen vanaf 8 februari weer volledig opengaan voor alle leerlingen. Fijn dat uw kind na deze lange tijd weer naar school mag, in zijn of haar vertrouwde groep. Bij de opening van de school staat de veiligheid van uw kind(eren), onze medewerkers en u als ouders voorop. In deze brief geven we een toelichting hoe we dat met elkaar realiseren.

Het besluit om de scholen te openen roept ook gemengde gevoelens op. We benadrukken het uitgangspunt dat we zowel nu als op lange termijn een gezonde en veilige leeromgeving creëren.

School als plek om te leren

Onze leerkrachten willen niets liever dan de leerlingen weer zien en fysiek onderwijs geven. Om die reden zijn zij blij met het besluit. Immers de school is de beste en de fijnste plek om te leren, samen met en van leeftijdsgenoten.

Ons vraagstuk: openen van de scholen en komst van de Britse variant

Onze medewerkers ervaren echter ook een gevoel van onzekerheid als het gaat over de opmars van de Britse variant van het coronavirus. De besmettelijkheid van deze variant is groter en alhoewel kinderen minder besmettelijk lijken dan volwassenen, spelen kinderen hierbij wel een rol. Dit zet voor ons een vraagteken bij het besluit tot het openen van de basisscholen. Wellicht herkent u dit dilemma. Misschien vraag u zich ook af of het veilig is om uw kind(eren) weer naar school te laten gaan. Aan de andere kant weten we dat de periode van thuisonderwijs voor zowel u als uw kinderen pittig is geweest en dat onze leerlingen de structuur en het contact erg hebben gemist.

Onze keuze

Ondanks het geschetste dilemma hebben wij besloten onze scholen maandag weer te openen. We kiezen ervoor om onze aandacht en energie nu vooral te richten op het voor onze leerlingen en medewerkers zo verantwoord en veilig mogelijk maken. De overheid heeft daarvoor aanvullende maatregelen voorgeschreven *. En ook wijzelf als INOS hebben zorgvuldig gekeken naar wat wij hier aanvullend nodig vinden zodat de scholen zich maximaal kunnen richten op goed onderwijs en het contact met de leerlingen. Daar waar mogelijk doen wij dit zoals altijd in samenspraak met de andere Bredase schoolbesturen. 

* Deze maatregelen zijn gebaseerd op het servicedocument funderend onderwijs (Min van OC en W). Dit document wordt normaalgesproken ‘vertaald’ in een protocol door de PO-raad en partners. Bij het publiceren van deze brief was het protocol van de PO-raad nog niet beschikbaar, onduidelijk is wanneer dit er wel komt. Mocht dit protocol aanleiding geven tot wijzigingen dan voeren wij deze door ná de carnavalsvakantie.

Scholen open: veilig, verantwoord en uitvoerbaar

De overheid heeft naast de criteria ‘veilig en verantwoord’ ook aangegeven dat het openen van de scholen ‘uitvoerbaar’ moet zijn als het gaat om het toepassen van de maatregelen. We hopen dat u begrijpt dat dit alles ingewikkeld is omdat het lastig is om deze maatregelen te vertalen naar een eenvoudige praktische invulling. We ontkomen er niet aan dat dit op sommige scholen tot maatwerk zal leiden.

Scholen weer volledig open per 8 februari

Om veilig, verantwoord en uitvoerbaar open te gaan, maken we met elkaar afspraken. De afspraken leest u hieronder.

Wat we vragen van ouders / verzorgers:
 • ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school;
 • inzet van vaste hulpouders en/of vrijwilligers wordt tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt;
 • alle personen van 13 jaar en ouder zijn verplicht bij verplaatsingen binnen onze scholen en gebouwen een mondkapje te dragen. Pas als u zit en u 1,5 meter afstand kunt bewaren, mag het mondkapje af;
 • slechts één ouder/verzorger mag de leerling(en) brengen en halen;
 • ouders/verzorgers dragen ook buiten een mondkapje bij het brengen / halen van leerlingen;
 • ouders/verzorgers beperken contactmomenten met andere ouders. Blijf dus niet napraten op of rond het schoolplein.
Wat we vragen van onze leerlingen:
 • leerlingen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school;
 • scholen zijn vrij om in afstemming met de MR mondkapjes in te voeren voor de leerlingen van groep 7 of groep 8 bij verplaatsingen;
Wat doen onze medewerkers:
 • bij COVID-19 gerelateerde klachten blijven onze medewerkers thuis en laten zich testen;
 • medewerkers zijn vrij om ook in de groep een mondkapje te dragen op het moment dat zij dit nodig hebben om voor de groep te kunnen blijven staan;
 • tussen personeelsleden en leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 • in het VSO moet tussen personeelsleden en leerlingen waar mogelijk wel 1,5 meter afstand worden gehouden.
Wat we vragen we van ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers:
 • houd u aan de RIVM-maatregelen die van kracht zijn. Zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19;
 • als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD;
 • de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen handhaven we;
Wat doen de scholen:
 • een school zal indien nodig gespreide begin- en eindtijden en verschillende pauzemomenten hanteren;
 • als leerlingen uit verschillende groepen samen komen (bijvoorbeeld RT, Eureka!) hanteren wij waar mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • de school hanteert looproutes in en om de school;
 • opnieuw zullen wij de schoonmaak op onze scholen gaan intensiveren met extra schoonmaakrondes;
 • we gymmen zoveel mogelijk buiten. Als het weer dat niet toelaat, geeft de eigen leerkracht de gymles in de gymzaal. Douchefaciliteiten zijn niet beschikbaar, wel de kleedruimtes.
 • ventilatie is en blijft belangrijk. Op onze scholen zal dit veelal plaatsvinden door het veelvuldig openzetten van ramen in het klaslokaal. Gezien de winterperiode vraagt dit om extra aandacht voor warme kleding;
 • om het risico van verspreiding zo klein mogelijk te houden zal de school toezien op zo min mogelijk verplaatsingen binnen de school van zowel eigen medewerkers als externen.

Welbevinden en veiligheid

Wat we gaan doen tot de carnavalsvakantie?

Leerlingen zijn maandag aanstaande ruim zeven weken niet op school geweest met uitzondering van de noodopvang. Er is nog maar één week tot de carnavalsvakantie. Deze week willen wij vooral gebruiken om aandacht te geven aan het sociaal emotioneel welbevinden van uw kind en de groep. Nu alle leerlingen weer aanwezig zijn, is er ruimte voor het samen leren en het groepsproces.

Mijn kind is verkouden

INOS handhaaft het huidige verkoudheidsbeleid tijdens de landelijke lockdown.Dit betekent dat uw kind alleen naar school mag wanneer uw kind volledig klachtenvrij is. Heeft uw kind verkoudheidsklachten dan moet uw kind thuisblijven. Alleen in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling in overleg met de leerkracht naar school. Zoals u weet nemen wij deze extra maatregel om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich veilig voelen, de kans op besmetting in de groep klein blijft en daarmee het onderwijs aan uw kind zo lang mogelijk kan doorgaan. Immers, als er teveel medewerkers ziek zijn of in thuisquarantaine moeten, zal dit ten koste gaan van (de kwaliteit van) het onderwijs.
Dit verkoudheidsbeleid is inmiddels overgenomen door meerdere Bredase scholen.

Een huisgenoot heeft klachten

Uw kind moet ook thuisblijven als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.

Mijn kind of huisgenoot zit in een risicogroep

Leerlingen die tot de risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden vrijgesteld van contactonderwijs. U dient dit als ouders wel te melden bij school. Om vast te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT). Deze zijn nogmaals bij deze brief gevoegd. Bij twijfel kan een directeur ouders vragen om contact op te nemen met de huisarts.

Uitleg nieuwe regel: bij een besmetting groep in quarantaine

Een van de aanvullende maatregelen van de overheid om scholen verantwoord te openen is dat bij een positieve besmetting van een leerling, een leerkracht of onderwijsassistent van de groep, deze hele groep in quarantaine moet voor minimaal vijf dagen. Het thuisonderwijs wordt zo snel mogelijk ingezet afhankelijk van de situatie. Als ouder(s)/verzorgers kunt u ervoor kiezen om uw kind na vijf dagen quarantaine te laten testen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een sneltest laten doen bij de GGD die voor kinderen minder belastend is dan de PCR-test. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school. Indien u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen, moet uw kind in totaal tiendagen in quarantaine en blijft het thuisonderwijs van kracht. Thuisonderwijs is dan niet gelijk aan afstandsonderwijs omdat de combinatie met fysiek onderwijs geven aan een deel van de groep niet uitvoerbaar is.

Er is geen verplichting tot testen of vaccineren

Er circuleren brieven van groeperingen die wellicht de indruk wekken dat een school ouders zou verplichten tot testen en/of vaccineren. Dat is zeker niet het geval. Of u uw kind laat testen is altijd een keuze van u als ouder(s). Wij respecteren deze keuze volledig. Vaccinatie wordt georganiseerd door de overheid en niet door het onderwijs.

Bezetting en continuïteit van onderwijs

Het spreekt voor zich dat de RIVM maatregelen en de quarantaine plicht bij een besmetting ertoe kunnen leiden dat leerkrachten niet op school aanwezig zijn. Dit heeft gevolgen voor de bezetting. Met de aanscherping van beleid dat er zo min mogelijk verplaatsingen zijn, beperkt dat onze invalmogelijkheden. Uiteraard blijven wij onverminderd ons best doen om binnen de gegeven mogelijkheden vervanging te regelen. Wij vragen echter wel uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt in deze nieuwe situatie.

Heeft u vragen?

Het is een lange brief. Heeft u nog vragen? Of bent u onrustig of onzeker over het veilig naar school laten gaan van uw kind(eren)? Neem dan contact op met de directeur van uw school. Wij gaan ervan uit dat u samen de directeur tot een oplossing kunt komen. Mocht u desondanks toch besluiten uw kind(eren) thuis te houden, is het onze wettelijke verplichting om de leerplichtambtenaar hierover te informeren. Wij gaan er echter van uit dat met de door ons genomen maatregelen u uw kind(eren) met vertrouwen naar school kunt laten gaan. Meer informatie over de praktische organisatie op de school van uw kind (schooltijden, breng- en haalmomenten) krijgt u via school.

Tot slot 

We begonnen deze brief met de constatering dat we het fijn vinden dat we uw kind(eren) maandag weer zien op onze scholen. Door met elkaar samen te werken en te blijven luisteren naar elkaars afwegingen en keuzes, zorgen we ervoor dat wij veilig en verantwoord onderwijs voor uw kind of kinderen kunnen blijven verzorgen.
We sluiten deze brief af met de hoop dat iedereen gezond blijft, het aantal besmettingen afneemt en schoolsluitingen worden voorkomen.

INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS


Dinsdag 19 januari 2021 – Scholen langer dicht

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Afgelopen vrijdag stuurden wij u een brief namens alle schoolbesturen over de noodopvang. Gisteren is bekend geworden dat de scholen in ieder geval tot 8 februari nog niet opengaan. Net als voor u en uw kinderen is het voor ons een grote teleurstelling dat we niet al onze leerlingen op school mogen verwelkomen. Aan de andere kant willen we ook allemaal eerst zeker weten dat het veilig is om samen op school te zijn.

Zowel bij ouders als bij medewerkers is er bezorgdheid over de Britse en andere coronavarianten. Nog niet alle onderzoeksresultaten zijn bekend en het OMT, prominente artsen en virologen spreken openlijk hun zorgen uit over de snelle verspreiding. Gelukkig blijkt al wel uit onderzoek dat kinderen een milder ziekteverloop hebben van de Britse variant dan volwassenen. Helaas is nog niet duidelijk of kinderen deze varianten ook minder overdragen dan volwassenen. Het OMT geeft aan dat hier nog meer onderzoek voor nodig is. Zodra hier meer over bekend is, zal worden besloten of het verantwoord is om de basisscholen weer open te laten gaan na 8 februari.

Omdat wij ons niet alleen zorgen maken over de gezondheid van onze leerlingen maar als werkgever ook verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze medewerkers, handhaaft INOS het eerdere beleid. Dat betekent dat wij u vragen om uw kind met milde verkoudheidsklachten thuis te houden en/of te laten testen. Deze aanvullende maatregel is nodig om ook op langere termijn goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Gezondheid en continuïteit van onderwijs gaan hier hand in hand.

Wij weten dat dit besluit gemengde reacties heeft opgeroepen bij u als ouders. Toch denken wij hierin een zeer zorgvuldige afweging te hebben gemaakt, zowel in het belang van onze leerlingen en u als ouders, als in het belang van onze medewerkers. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

In deze brief willen we u meenemen in ons denkproces. Welke andere opties hebben we bekeken?

 1. Als we ons strikt aan de RIVM maatregelen houden en kinderen met milde verkoudheidsklachten toelaten tot de noodopvang, is er een risico dat dit leidt tot uitval van leerkrachten die niet meer voor de klas kunnen of durven te staan. Daarnaast moeten leerkrachten met verkoudheidsklachten zich laten testen en tot de testuitslag thuis blijven. Mogelijk neemt het ziekteverzuim verder toe en groeit de angst voor de eigen gezondheid. De continuïteit van het (online) onderwijs en de noodopvang komt hierdoor in de knel.
 2. De noodopvang is druk bezocht. We zouden ervoor kunnen kiezen om een maximum te hanteren of alleen leerlingen toe te laten met beide ouders in cruciale beroepen: het is lastig te bepalen wie dan wel/niet gebruik mag maken van de noodopvang. Het risico dat je hiermee een ouder die het echt nodig heeft, uitsluit van de noodopvang neemt toe. Daarnaast is dit in strijd met onze wens om zoveel mogelijk ouders te ontzorgen.
 3. We zouden er ook voor kunnen kiezen om de  aanvullende maatregel alleen toe te passen bij kwetsbare leerlingen zodat we toch voldoen aan de richtlijnen rondom de noodopvang. Immers, de noodopvang is in de basis alleen bedoeld voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen. Welke leerlingen als kwetsbaar worden aangemerkt en dus gebruik mogen maken van de noodopvang, wordt bepaald door de school zelf. Deze optie leidt tot grotere achterstanden bij kwetsbare leerlingen. Dit alternatief raakt het onderwijs in het hart. INOS heeft daarom bewust deze keuze NIET gemaakt.

Wellicht heeft u een kind in groep 8 en maakt u zich zorgen over de gevolgen van de sluiting voor de advisering en de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Wij overleggen als gezamenlijke schoolbesturen met de middelbare scholen of de datum van centrale aanmelding verlaat kan worden. Deze vraag ligt ook voor op landelijk niveau. Vooralsnog is onze lijn dat wij kinderen kansrijk zullen adviseren. Dit betekent dat we bij twijfel de hoogste onderwijssoort zullen kiezen.

Tot slot bedanken wij u voor de goede samenwerking in deze moeilijke periode. We hopen dat we over niet al te lange tijd elkaar weer kunnen ontmoeten en dat we ons, in partnerschap met u en uw kind, weer helemaal kunnen richten op het geven van onderwijs.  

Zorg goed voor uzelf en elkaar en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur


Reactie INOS op aandacht van de pers voor de aanvullende maatregel

Zaterdag 9 januari

Er is veel aandacht in de pers geweest omdat we leerlingen met verkoudheidsklachten niet toelaten tot de noodopvang of bij onze scholen voor sbo, so en vso. We houden hieraan vast tot de persconferentie van aanstaande dinsdag. Wij snappen de zorgen en zijn ervan overtuigd dat dit voor nu het beste is voor de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders. Bovendien kunnen we zo het onderwijs aan onze leerlingen het langst volhouden.


Vrijdag 8 januari – Aanvullende maatregel

Landelijk en ook bij INOS horen we de bezorgde geluiden van ouders en medewerkers over de Britse variant van corona, die zorgt voor een grotere besmettelijkheid onder alle leeftijdsgroepen. Onderzoeken hierover zijn in volle gang, maar er zijn nog geen resultaten bekend. De overheid heeft inmiddels ouders wel geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar met klachten te laten testen.

INOS heeft daarom besloten om in het belang van de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders, het zekere voor het onzekere te nemen en ouders te vragen om kinderen die verkouden zijn, thuis te houden van school. Ouders kunnen ook de keuze maken om hun kind te laten testen. Bij een negatieve uitslag en wanneer ook wordt voldaan aan alle andere voorwaarden (bijv. geen huisgenoot met koorts/benauwdheid en/of een COVID-19 besmetting) is de leerling weer welkom op school.

Met deze tijdelijke aanvullende maatregel hopen we de bezorgdheid – niet te verwarren met angst – bij ouders en medewerkers gedeeltelijk weg te kunnen nemen zodat we gedurende de sluiting van de scholen ons zoveel mogelijk kunnen richten op het geven van online onderwijs en het verzorgen van de noodopvang. Daarbij zien wij dat het aantal leerlingen dat wordt aangemeld voor de noodopvang sterk is toegenomen ten opzichte van de eerste lockdown en nog toeneemt. Ook dit is een landelijk beeld.

Het besluit van het kabinet volgende week over het wel/niet continueren van de sluiting van de scholen zullen we uiteraard meenemen in onze verdere overwegingen.

Wij stemmen voortdurend af met GGD West-Brabant om zo adequaat en snel mogelijk te kunnen handelen in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Zo is deze communicatie ook vooraf met de GGD besproken.


Scholen sluiten van woensdag 16 december tot in ieder geval 25 januari 2021

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen en inmiddels ook bevestigd bij de persconferentie van maandag 14 december gaan alle scholen sluiten van woensdag 16 december t/m 17 januari 2021.

De leerlingen krijgen vanaf 4 januari online onderwijs. De school is alleen nog open tijdens reguliere schooltijden voor noodopvang van leerlingen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen. De school van uw kind zal hierover met u contact opnemen. Meer informatie over noodopvang vindt u hier op de site van de rijksoverheid evenals de lijst met cruciale beroepen. Wanneer slechts één van de ouders/verzorgers werkzaam is in een cruciaal beroep dan gaan we ervan uit dat u al het mogelijke doet om zelf opvang te regelen. Dit om de druk op de teams te verkleinen die nu we zowel verantwoordelijk zijn voor de noodopvang áls het online onderwijs. Bij de eerste scholensluiting in maart 2020 werd de noodopvang grotendeels verzorgd door de kinderopvang organisaties.

Regels in het leerlingenvervoer speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

De ritten van het leerlingenvervoer gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar. Wel moeten ze zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. Als de 1,5 meter afstand mogelijk is, zijn er geen extra maatregelen nodig. 
 • Kinderen dragen geen mondkapje.
 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.
 • Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt.

Tussenschoolse opvang

Leerlingen die gebruik mogen maken van de noodopvang en voor de sluiting ook gebruik maakten van de TSO doen dit ook tijdens de dagen van de noodopvang.

Andere opvang en vve

Ouders/verzorgers in cruciale beroepen die gebruik willen maken van de vakantieopvang, voorschoolse opvang en/of BSO kunnen contact opnemen met hun eigen kinderopvangorganisatie. In Breda is besloten dat het aanbod van de VVE groepen doorgaat tijdens de sluiting. De peuters zijn dus welkom op de VVE locatie na de kerstvakantie.  

Alle communicatie over de praktische invulling van het online onderwijs en de noodopvang tijdens reguliere schooltijden ontvangt u als ouder/verzorger van de school van uw kind(eren).


Klik hier voor eerder gepubliceerde berichten over corona (periode maart t/m juli 2020)

Recommended Posts