Dit zijn de eerder gepubliceerde berichten.

Vrijdag 16 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

We staan aan de vooravond van de herfstvakantie; een goed moment om even samen terug te blikken op het begin van dit schooljaar. Daarnaast is het van belang om met u te delen wat de gevolgen zijn van de verzwaarde coronamaatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag bekend maakte.

Start van het schooljaar

Net voor de zomer keken we samen terug op een bijzonder schooljaar. Ook de eerste weken van dit schooljaar waren ‘anders dan anders’-weken. Wij zijn er trots op dat de nadruk in deze bijzondere periode heeft gelegen op het creëren van een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor uw kind(eren).

In de weken die achter ons liggen hebben onze collega’s alles op alles gezet om het onderwijs door te laten gaan terwijl zijzelf of teamleden gedwongen thuis zaten in afwachting van de test(uitslag) of doordat ze in quarantaine moesten. Dit betekende voor scholen dat zij van ’s ochtends vroeg tot vaak ’s avonds laat bezig waren om de bezettingspuzzel steeds weer opnieuw te leggen. Alle tachtig medewerkers van onze 29e INOS-school Phoenix – het team dat alle vervangingsvragen probeert op te vangen – zijn continu ingezet en wij hebben daarnaast externen ingehuurd. Maar ondanks onze extra formatie hebben wij iedere dag te maken gehad met noodoplossingen. Zo werden groepen verdeeld, gaven leerkrachten soms online les vanuit huis en werden zij en collega’s met niet-lesgevende taken gevraagd om extra te werken in groepen. Wij realiseren ons dat dit voor uw kind(eren) niet altijd de rust en stabiliteit bracht die zo belangrijk is voor het onderwijs. Maar met kunst- en vliegwerk is het tot nu toe gelukt om nauwelijks groepen naar huis te sturen.

We horen van onze collega’s dat het vaak frustrerend is dat je met lichte verkoudheids­klachten niet dat mag doen waar je met hart en ziel voor hebt gekozen: naar school gaan en met leerlingen werken. Maar het is in deze tijd simpelweg het spreekwoordelijke ‘roeien met de riemen die we hebben’ in een woelige zee.

Ook voor u hebben de richtlijnen van het RIVM consequenties gehad. Wij willen u bedanken voor wederom veel flexibiliteit en begrip. Ook de komende periode zullen we elkaar hard nodig hebben.

Inmiddels is bekend dat de storm nog lang niet gaat liggen. De gezondheidssituatie van ons land is in gevaar en daarom heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd. Aan de ene kant zijn we blij dat het primair onderwijs niet rechtstreeks geraakt wordt door de nieuwe regels, maar we begrijpen heel goed dat de tweede golf veel impact heeft op u zelf, op uw gezin en andere naasten. Het blijven voorlopig spannende tijden en de bezorgdheid om uw gezondheid en/of uw baan en die van uw dierbaren is reëel. Daarnaast missen we de sociale contacten, het ongedwongen ontmoeten en andere mogelijkheden voor ontspanning. Stuk voor stuk heel waardevolle onderdelen van ons leven.

Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. In deze brief informeren wij u over de algemene afspraken die voor onze INOS scholen gelden en de maatregelen die we met elkaar nemen.

Afspraken na de herfstvakantie over gezondheid en veiligheid

Het kabinet heeft besloten vooralsnog geen aanvullende maatregelen te nemen voor de scholen voor leerlingen van 4-12 jaar. Voor het VSO geldt straks net als voor het regulier VO de mondkapjesplicht. Gelukkig blijkt nog steeds uit onderzoek dat het veilig en verantwoord is om de scholen volledig open te stellen voor leerlingen. We zetten nog de belangrijkste basisregels op een rij:

 • de RIVM-maatregelen blijven onverminderd op al onze scholen gelden (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19);
 • tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 • tussen personeelsleden en leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Bij het voortgezet speciaal onderwijs moet deze afstand wel gehanteerd worden;
 • de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd;
 • de school hanteert looproutes in en om de school;
 • afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende begin- en eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen én de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren;
 • na school gaan leerlingen direct naar huis of naar de BSO.

Het uitgangspunt is en blijft dat kinderen in het basisonderwijs en het speciaal (basis-) onderwijs bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, etc.) gewoon naar school kunnen. Alleen bij corona, koorts en/of benauwdheid van het kind zelf of van een huisgenoot, blijft uw kind thuis. Voor de volledigheid hebben wij in de bijlage de landelijke beslisboom toegevoegd.

Het RIVM geeft aan dat kinderen met onderliggende medische problematiek geen groter risico lijken te lopen bij corona dan gezonde kinderen. Bij twijfel of uw kind(eren) naar school kan, adviseren wij u te overleggen met de arts en de directeur van de school. Valt een gezinslid in de risicogroep en is deze hiervoor onder specialistische behandeling, overleg dan met de arts en de directeur van de school of het kind naar school kan. Om vast te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT), zie bijlage.

Als er drie of meer kinderen in een groep of leerkrachten op school klachten hebben die lijken op het coronavirus, dan wordt dit door de school gemeld bij de GGD en krijgen ouders van de groep bericht in geval van een besmetting. De GGD bepaalt dan in overleg met de school hoe het vervolgonderzoek eruit ziet. Het kan zijn dat u het advies krijgt om uw kind te laten testen. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis. Wanneer uit de test blijkt dat uw kind geen COVID-19 heeft, kan uw zoon/dochter gewoon naar school komen. Wanneer de testuitslag positief is, overlegt de GGD met u welke maatregelen u moet nemen.

Aanvullende afspraken

Als gevolg van de aanscherpingen vanuit de overheid, hebben wij besloten dat voor heel INOS na de herfstvakantie de volgende aanvullende regels en richtlijnen gelden:

 • we hanteren een dringend advies voor mondkapjes voor alle verplaatsingen in de school en alle gebouwen van INOS voor alle personen van 13 jaar en ouder. Dit betekent dat we graag zien dat medewerkers, stagiaires, ouders en externen in de gangen en algemene ruimtes mondkapjes dragen. Pas als je zit en je 1,5 meter afstand kunt bewaren, zou het mondkapje dan af gaan. Uiteraard hoeven er geen mondkapjes gedragen te worden in de groepen en/of tijdens ondersteuningsactiviteiten met leerlingen (binnen of buiten de groep).
 • vaste hulpouders zijn nog steeds van harte welkom in onze school en hun inzet wordt zeer gewaardeerd. Wij vragen hen het mondkapjesadvies op te volgen.
 • om de verplaatsingen en het aantal personen in de school zoveel mogelijk te beperken, vinden gesprekken de komende weken in principe online of telefonisch plaats. Soms kan de school ervoor kiezen om een bepaald type gesprek toch op school te willen voeren. U  kunt dan op de school uitgenodigd worden. Uiteraard geldt dan dat u geen RIVM-klachten heeft én 1,5 meter afstand bewaart tot andere volwassenen. Ook vragen wij u om in de open ruimtes een mondkapje te dragen.

We denken dat het zorgvuldig naleven van deze regels en richtlijnen eraan kan bijdragen dat u, uw kind(eren) en onze medewerkers met vertrouwen naar school kunnen komen en dat wij er samen voor kunnen zorgen dat het onderwijs aan onze leerlingen zo mogelijk doorgang kan hebben.

Ondanks alle inspanningen moeten we ook eerlijk zijn. Met de wintermaanden op komst én de forse toename van het aantal besmettingen in het land zal het voor ons steeds moeilijker worden om de vervangingen te regelen en de groepen te bemensen. U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best blijven doen om onze leerlingen op onze scholen het onderwijs te geven dat zij verdienen maar wij vragen u om begrip als ons dit niet lukt en wij vaker groepen naar huis moeten laten gaan.

Ventilatie

In verband met mogelijke verspreiding van Covid is aan alle schoolbesturen in Nederland gevraagd om in kaart te brengen in hoeverre de ventilatie in de schoolgebouwen voldoet aan het Bouwbesluit. Het landelijke Bouwbesluit stelt verschillende eisen aan luchtverversing. INOS heeft deze controle gedaan en er is vastgesteld dat alle gebouwen met mechanische ventilatie voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en GGD. Daarnaast zorgen wij aanvullend voor extra ventilatie­momenten door regelmatig ramen en deuren op te zetten en/of te houden. Het spreekt voor zich dat dit effect heeft op het binnenklimaat, zeker nu de temperaturen buiten dalen. Ook hier geldt dat wij keuzes moeten maken in het belang van de gezondheid en kan het voorkomen dat school u vraagt uw kind wat warmer te kleden.

 Reizen naar risicogebieden

Iedereen met vakantieplannen naar het buitenland wordt door de overheid geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Het is afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Mocht u besluiten om naar een risicogebied te reizen, dan moet u tot 10 dagen daarna thuisblijven en mag u niet op school of op het schoolplein komen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school mits zij geen gezondheidsklachten hebben. Voor leerlingen van het Breda College gelden dezelfde regels als voor volwassenen.

Tot slot

Het verheugt ons keer op keer te mogen constateren dat wij ook in moeilijke tijden op u kunnen rekenen. Wij zijn er ons volledig van bewust dat dit niet vanzelfsprekend is maar het past wel bij het partnerschap dat wij met u als ouder/verzorger willen hebben.

Rest ons om u en uw gezin een heel fijne, rustige herfstvakantie toe te wensen.

INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS


Vrijdag 3 juli 2020

Nog één week en dan is dit zeer bijzondere schooljaar voorbij. De afgelopen weken zijn uw kind(eren) weer voor hele dagen naar school gegaan. Het was enorm fijn om onze leerlingen weer met elkaar en hun leerkracht(en) samen in de groep te zien.  

Binnen de richtlijnen en de mogelijkheden van het RIVM is er alles aan gedaan om uw kind(eren) een warme afsluiting van dit schooljaar te geven. Inmiddels is bekend dat er voor het onderwijs na de zomervakantie een aantal versoepelingen door het kabinet zijn toegestaan. In deze brief informeren wij u over de algemene afspraken die voor onze INOS scholen gelden. Van de school van uw kind(eren) hoort u, net als de voorgaande keren, hoe dit praktisch wordt georganiseerd. Deze informatie vindt u in de bijlage.  

Afspraken na de zomervakantie 

Inmiddels is bevestigd dat het veilig en verantwoord is om de scholen volledig open te stellen voor leerlingen. Vanwege de versoepelingen van de maatregelen van het kabinet is het protocol voor het onderwijs aangepast. Op basis hiervan gelden vanaf 24 augustus de volgende regels op al onze scholen: 

 • de RIVM-maatregelen blijven onverminderd op al onze scholen gelden (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19);  
 • alle leerlingen gaan weer volledig naar school en tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; 
 • tussen personeelsleden en leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Bij het voortgezet speciaal onderwijs moet deze afstand  nog wel gehanteerd worden; 
 • ouder(s)/verzorger(s) zijn op afspraak (waaronder oudergesprekken) welkom op de school mits zij geen RIVM-klachten hebben én 1,5 meter afstand bewaren tot andere volwassenen;  
 • de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd; 
 • de school hanteert looproutes in en om de school; 
 • afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende begin- en eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen én de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren; 
 • na school gaan leerlingen direct naar huis of naar de BSO.  

Gezondheid en veiligheid 

Het uitgangspunt is en blijft: bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft uw kind preventief thuis. Behalve voor leerlingen van groep 1 en 2: voor hen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen behalve als zij koorts hebben. 

Als één van de huisgenoten koorts heeft, blijft uw kind ook thuis. Leerlingen die tot de risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden vrijgesteld van contactonderwijs. U dient dit als ouders wel te melden bij school. Om vast te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT), zie bijlage. Bij twijfel kan een directeur ouders vragen om contact op te nemen met de huisarts. 

Het spreekt voor zich dat de RIVM-maatregelen ertoe leiden dat ook leerkrachten met klachten of behorende tot de risicogroep, niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen in het nieuwe schooljaar, net als in de afgelopen periode, alles op alles zetten om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel opnieuw uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt.  

Testen van leerlingen 

Iedereen met (milde) klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts kan zich laten testen op het coronavirus. Uiteraard geldt dit ook voor leerlingen. Het heeft geen zin om uw kind te laten testen als het geen klachten heeft. U kunt via het landelijk nummer 0800-1202 een afspraak maken om uw kind te laten testen bij de GGD. Het landelijk nummer is zeven dagen per week open van 08.00 tot 20.00 uur. 

Als er drie of meer kinderen in een groep op school klachten hebben die lijken op het coronavirus, dan wordt dit door de school gemeld bij de GGD. De GGD voert vervolgens onderzoek uit. Het kan zijn dat kinderen dan getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/of verzorgers. Totdat de testuitslag bekend is, blijven de kinderen thuis. Wanneer uit de test blijkt dat uw kind geen COVID-19 heeft, kan uw zoon/dochter gewoon naar school komen.   

Heeft uw kind langdurige verkoudheidsklachten, wellicht door hooikoorts of door chronische luchtwegklachten, dan leest u op de website van het RIVM meer over het wel of niet naar school kunnen gaan. Als het gaat om de ‘bekende klachten’, dan kan uw kind gewoon naar school. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw huisarts of GGD.  

Leerplichtwet 

Wij verwachten op maandag 24 augustus al onze leerlingen op onze scholen te mogen verwelkomen met uitzondering van de hierboven genoemde risicogroepen. Mocht u desondanks toch besluiten uw kind(eren) thuis te houden, is het onze wettelijke verplichting om de leerplichtambtenaar hierover te informeren. Wij gaan er echter van uit dat met het besluit van het kabinet én de door ons genomen maatregelen u uw kind(eren) met vertrouwen naar school laat gaan.  
Alleen leerlingen die behoren tot de risicogroep of die huisgenoten hebben die hiertoe behoren, krijgen in overleg met school de mogelijkheid de reguliere lessen online te volgen.  

We sluiten met elkaar een bewogen schooljaar af. Goed onderwijs is alleen mogelijk als leerlingen, ouders en school samenwerken. Het afgelopen schooljaar is gebleken dat wij ook in moeilijke tijden op elkaar kunnen rekenen. Wij willen nogmaals onze grote dank uitspreken voor de manier waarop u samen met ons hier de schouders onder heeft gezet. Daarnaast hebben wij waardering voor uw begrip bij alle veranderingen en soms lastige keuzes die deze periode van ons allemaal hebben gevraagd.  

Rest ons nog om u en uw kind(eren) een heel fijne en onbezorgde zomer toe te wensen. Wij zien u graag weer op onze scholen in augustus. INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond. 


Donderdag 4 juni 2020

Onze scholen hebben de afgelopen weken met veel plezier uw kind(eren) op verschillende dagen van de week mogen ontvangen. Hoewel het nog maar voor de helft van de onderwijstijd was, hebben wij genoten van deze eerste stap. We hebben waardering voor de enthousiaste en flexibele inzet van onze medewerkers die zich gesteund voelden door uw reacties en begrip. Het hoeft geen betoog dat wij ook ongelooflijk trots zijn op onze leerlingen en willen u bedanken voor uw steun bij het naleven van alle richtlijnen, looproutes en andere aanpassingen.

Scholen weer volledig open per 8 juni

Het kabinet heeft woensdagavond bevestigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn hen al voorgegaan. Vanuit het kabinet zijn in het kort de volgende regels vanaf 8 juni van toepassing:

 • alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school;
 • tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 • tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 • ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school;
 • de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen en de praktische organisatie blijven gehandhaafd;
 • noodopvang wordt per 8 juni niet meer door de scholen aangeboden.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Voor ons staat de veiligheid van uw kind(eren), onze medewerkers en u als ouders voorop. Daarnaast willen we ook vooruitkijken naar de toekomst en het op onze scholen zodanig organiseren dat u en onze medewerkers zo min mogelijk extra worden belast en dat onze leerlingen het onderwijs en de blijvende aandacht krijgen die ze verdienen. Dit vanuit de onzekerheid dat op dit moment niet duidelijk is hoelang deze coronacrisis zal voortduren. Deze uitgangspunten en de voor ons zo belangrijke zorgvuldigheid vormen de basis voor de praktische invulling van de RIVM maatregelen op onze scholen.

Welbevinden en veiligheid

Voor de leerling is het voor ons nog steeds van even groot belang dat na het volledig openen van de scholen er aandacht is voor het sociaal emotioneel welbevinden en het hervinden van ritme en stabiliteit. Een veilige leeromgeving is immers een absolute noodzaak om leren (weer) mogelijk te maken. Nu de groepen weer volledig samen aanwezig zijn, is er weer meer ruimte voor het samenwerkend leren en het groepsproces. U heeft kunnen merken dat onze scholen tijdens de sluiting van de scholen en de afgelopen weken voldoende aandacht aan de basisvakken hebben gegeven. De komende vijf weken wordt dit uiteraard voortgezet en uitgebreid.

Wellicht ten overvloede willen wij u informeren dat het RIVM op basis van verschillende brononderzoeken, recente ontwikkelingen in buurlanden én de ervaringen van de afgelopen weken opnieuw heeft aangegeven dat het verantwoord is de scholen volledig te openen en dat het daarmee veilig is voor uw kinderen en voor onze medewerkers (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus).

Zoals we ook in onze brief van eind april al hebben aangegeven, is en blijft het uitgangspunt: bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft uw kind preventief thuis. Als één van de huisgenoten koorts heeft, blijft uw kind ook thuis.

Leerlingen die tot de risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden vrijgesteld van contactonderwijs. U dient dit als ouders wel te melden bij school. Om vast te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT). Deze zijn nogmaals bij deze brief gevoegd. Bij twijfel kan een directeur ouders vragen om contact op te nemen met de huisarts.

Testen van leerlingen

Iedereen met (milde) klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts kan zich vanaf 1 juni laten testen op het coronavirus. Uiteraard geldt dit ook voor leerlingen. Het heeft geen zin om uw kind te laten testen als deze geen klachten heeft. U kunt via het landelijk nummer 0800-1202 een afspraak maken om uw kind te laten testen bij de GGD. Het landelijk nummer is zeven dagen per week open van 08.00 tot 20.00 uur.

Als er bijvoorbeeld drie of meer kinderen in een groep op school klachten hebben die lijken op het coronavirus, dan wordt dit door de school gemeld bij de GGD. De GGD voert vervolgens onderzoek uit. Het kan zijn dat kinderen dan getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/of verzorgers.Totdat de testuitslag bekend is, blijven de kinderen thuis.

Heeft uw kind langdurige verkoudheidsklachten, wellicht door hooikoorts of door chronische luchtwegklachten, dan leest u op de website van het RIVM meer over het wel of niet naar school kunnen gaan. Als het gaat om de ‘bekende klachten’, dan kan uw kind gewoon naar school. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw huisarts of GGD.

Hygiëne maatregelen

Er zal dagelijks aandacht zijn voor de RIVM hygiëne maatregelen zoals extra handen wassen en gebruik van papieren handdoekjes. U weet dat wij de schoonmaak op onze scholen sinds 11 mei hebben geïntensiveerd. Dit blijven wij uiteraard doen t/m 10 juli of langer indien nodig. Samen met de directeuren zorgen we ervoor dat er voldoende handzeep, papieren handdoekjes etc. op school aanwezig zijn.

De afgelopen weken heeft een aantal van u nog aangegeven wat onrust of onzekerheid te ervaren over het veilig naar school laten gaan van uw kind(eren). Hierover is altijd een gesprek gevoerd met de directeur en samen bent u vaak tot een oplossing gekomen. Wij verwachten vanaf maandag 8 juni al onze leerlingen op onze scholen te mogen verwelkomen met uitzondering van de hierboven genoemde risicogroepen.

Mocht u desondanks toch besluiten uw kind(eren) thuis te houden, is het onze wettelijke verplichting om de leerplichtambtenaar hierover te informeren. Wij gaan er echter van uit dat met het besluit van het kabinet én de door ons genomen maatregelen u uw kind(eren) met vertrouwen naar school kunt laten gaan.

Het spreekt voor zich dat de RIVM maatregelen ertoe leiden dat ook leerkrachten met klachten of behorende tot de risicogroep, niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen net als de afgelopen drie weken alles op alles zetten om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel opnieuw uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt. Immers, het verzuim kan groter zijn en het is ons niet toegestaan om groepen samen te voegen of leerlingen te verdelen over meerdere groepen in het schoolgebouw.

Onderwijs

Uw kind gaat vanaf 8 juni weer de gehele week naar school. In het kader van rust en stabiliteit hebben de scholen er samen met de MR alles aan gedaan om de afspraken van 11 mei zoveel mogelijk gelijk te houden. De nieuwe of bijgestelde afspraken gelden tot aan de zomervakantie. In de bijlage vindt u meer informatie over hoe de praktische organisatie (schooltijden, breng- en haalmomenten) op de school van uw kind(eren) is geregeld.

Afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende begin- en eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen. In dit kader vinden wij het als INOS belangrijk dat er zo min mogelijk verplaatsingen zijn van volwassenen. Dit betekent dat onze scholen gezocht hebben naar een praktische organisatie waarbij zoveel mogelijk kinderen tussen de middag overblijven op de school. Dit geldt voor al onze scholen, ongeacht de schooltijden die de school van uw kind hanteert.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Alleen wanneer uw kind gebruik maakt van BSO is deze paragraaf voor u van belang.
Naast het basisonderwijs gaat ook de buitenschoolse opvang (BSO) vanaf 8 juni weer open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de BSO terecht. Afhankelijk van door school en MR gekozen schooltijden tot aan de zomervakantie is het mogelijk dat de eindtijd van de school niet aansluit bij de starttijd van de reguliere BSO.
Met alle kinderopvang organisaties die BSO verzorgen voor leerlingen van onze scholen is hierover contact gelegd. Vele zullen de leerlingen aansluitend aan schooltijd opvangen; enkele niet. Kinderopvang organisaties kennen hierin hun eigen bedrijfsvoering.
Indien er geen aansluitende BSO geregeld kan worden, nemen wij als INOS de verantwoordelijkheid voor opvang van de kinderen tot de reguliere ophaaltijd van de BSO. Alle leerlingen die naar een BSO gaan, zullen dus door ons worden opgevangen tot het moment dat zij door de BSO worden opgehaald. U hoeft zich hierover dus geen zorgen te maken.

Afstandsonderwijs

Nu de regel is dat alle leerlingen vanaf 8 juni weer naar school gaan, wordt het afstandsonderwijs stopgezet. Alleen leerlingen die behoren tot de risicogroep of huisgenoten hebben die hiertoe behoren krijgen in overleg met school de mogelijkheid de reguliere lessen online te volgen.

Materialen

Omdat onze leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school gaan dienen zij de chromebooks, de oplaadsnoeren, de hoofdtelefoon en alle overige schoolmaterialen weer mee naar school te nemen.

Schoolkamp en excursies

INOS heeft net als de andere schoolbesturen in Breda in een eerdere fase moeten besluiten dat het kamp dit jaar op al onze scholen op een andere manier zou moeten worden georganiseerd. Nog steeds wordt vanuit de overheid aan besturen gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn als het gaat om schoolkamp, musical, schoolreisjes, excursies e.d.
Omdat de algemene RIVM richtlijnen zijn versoepeld en omdat wij begrijpen dat met name onze groep 8 leerlingen en leerkrachten op een gedenkwaardige manier afscheid willen nemen van een mooie periode op de basisschool, heeft INOS besloten om voor deze groep een gedeeltelijke uitzondering te maken.
De activiteiten vinden bij voorkeur in de buitenlucht plaats. Voor alle activiteiten gelden de volgende strikte voorwaarden:

 • een schoolkamp met overnachtingen of excursie in groepsverband kan conform RIVM richtlijnen alleen plaatsvinden ná 1 juli;
 • een musical met u als ouder(s)/verzorger(s) als publiek kan conform RIVM richtlijnen alleen plaatsvinden ná 1 juli;
 • de school dient bij alle activiteiten de totale regie te hebben over de veiligheid van leerlingen én medewerkers en erop toe te zien dat de RIVM richtlijnen nauwlettend worden opgevolgd (o.a. 1,5 meter afstand tussen volwassenen, goed geventileerde ruimten, geen catering (voor ouders) en voldoende aandacht voor hygiëne);
 • u als ouder(s)/verzorger(s) heeft altijd de mogelijkheid om uw kind voor een deel van de activiteiten af te melden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw kind thuis te laten overnachten;
 • de vorm en uitvoering van de activiteiten kunnen alleen doorgang hebben mits de betrokken medewerkers hier achter staan.

Een excursie in groepsverband naar een pretpark is voor ons een niet gecontroleerde situatie waarover de school geen totale regie kan voeren en is daardoor helaas niet toegestaan. Wij vragen (ouder)commissies en MR van de school samen met de directeur hierop toe te zien en afwegingen/keuzes te maken met gezond verstand.  

Oudergesprekken/informatie avonden

Helaas is het niet toegestaan om oudergesprekken fysiek op school te laten plaatsvinden. De geplande gesprekken vanuit school met ouders gaan in principe gewoon door mits deze telefonisch of via de digitale mogelijkheden gevoerd worden. Dit geldt ook voor Leerkracht-Ouder-Leerling gesprekken. In uitzonderlijke gevallen biedt het landelijk protocol de mogelijkheid om oudergesprekken na schooltijd op het schoolplein of elders buiten te laten plaatsvinden.

Tot slot 

Fijn dat we uw kind(eren) a.s. maandag weer elke dag mogen verwelkomen op onze scholen. Een volgende stap op weg naar ons vertrouwde onderwijs waarbij contact en ontmoeting zo belangrijk zijn. We hopen ook nu weer op u te mogen rekenen.

INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.

Dit is het laatste bericht van deze blog.


Vrijdag 24 april 2020

We realiseren ons dat de afgelopen zes weken veel van onze leerlingen, van u als ouders/verzorgers en van onze medewerkers hebben gevraagd. Het is hartverwarmend om te zien hoe we met elkaar de schouders eronder hebben gezet om onze leerlingen, uw kinderen, binnen de mogelijkheden van de school onderwijs hebben kunnen geven. We zijn niet alleen ongelooflijk trots op onze leerlingen en medewerkers maar willen ook u bedanken voor uw steun. Want ook u levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het mogelijk maken van thuis- en afstandsonderwijs.

Scholen weer open per 11 mei

Het kabinet heeft dinsdag besloten om de scholen na de meivakantie weer te openen.
Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. Kinderen in het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en in het speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 

De meesten van ons zouden niets liever willen dan dat al onze scholen weer helemaal opengaan omdat onderwijs nu eenmaal gaat over interactie tussen leerlingen onderling en met de leerkracht. De huidige situatie vraagt echter van ons dat wij nadenken over hoe wij met inachtneming van de maatregelen van de overheid en het RIVM vorm kunnen geven aan contactonderwijs. Hierbij staat voor ons de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. Dit vraagt ook om zorgvuldigheid. U zult begrijpen dat de beperkende maatregelen voor organisatorische en logistieke vraagstukken zorgen. Deze proberen wij op te lossen, zoveel mogelijk rekening houdend met de veiligheid van alle betrokkenen.

Welbevinden en veiligheid

Voor de leerling is het van belang dat na het openen van de scholen de primaire focus ligt op het sociaal emotioneel welbevinden en op het hervinden van ritme en stabiliteit. Een veilige leeromgeving is een absolute noodzaak om leren (weer) mogelijk te maken. Vandaar dat we er als stichting voor kiezen om in alle rust de draad weer op te pakken met voldoende ruimte voor leerlingen om aan elkaar en tegen ons te kunnen vertellen hoe het met hen gaat. 

Het RIVM heeft op basis van verschillende brononderzoeken bevestigd dat het verantwoord is de scholen te openen en dat het daarmee veilig genoeg is voor uw kinderen en voor onze medewerkers. Klik hier voor de informatie van het RIVM.
Uitgangspunt is en blijft: bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft uw kind preventief thuis. Als één van de huisgenoten koorts heeft, blijft uw kind ook thuis.

Leerlingen die tot de risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden vrijgesteld van contactonderwijs. U dient dit als ouders wel te melden bij school. Om vast te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT). Bij twijfel kan een directeur ouders vragen om contact op te nemen met de huisarts.

Er zal dagelijks aandacht zijn voor de RIVM hygiëne maatregelen zoals extra handen wassen en gebruik van papieren handdoekjes. Het spreekt voor zich dat wij de schoonmaak op onze scholen de komende tijd zullen intensiveren alsmede er samen met de directeuren voor zorgen dat er voldoende handgels, papieren handdoekjes etc. op school aanwezig zijn.
Mocht u als ouder/verzorger toch nog onrust of onzekerheid ervaren, aarzel dan niet om in gesprek te gaan met school over wat u nodig heeft om uw kind met een veilig gevoel naar school te laten gaan.

Het spreekt voor zich dat de RIVM maatregelen ertoe leiden dat ook leerkrachten met klachten of behorende tot de risicogroep, niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen alles op alles zetten om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt.  Immers, het verzuim zal groter zijn en het is ons niet toegestaan om groepen samen te voegen of leerlingen te verdelen over meerdere groepen.

Onderwijs

In de bijlage vindt u meer informatie over hoe de school van uw kind of kinderen het onderwijs vanaf 11 mei gaat organiseren binnen de richtlijnen van de overheid. Wij willen graag onze waardering uitspreken voor al onze teams hoe zij in deze zeer korte tijd de voorbereidingen voor elkaar hebben gekregen. Dit ging opnieuw met veel extra inzet, creativiteit en samenwerking gepaard.

INOS heeft net als de andere schoolbesturen in Breda helaas moeten besluiten dat het kamp dit jaar op al onze scholen niet door gaat en ook de musical van groep 8 zal op een andere manier moeten worden georganiseerd. Schoolreisjes, excursies e.d. gaan conform de richtlijnen vanuit de overheid, niet door.
De geplande gesprekken vanuit school met ouders gaan in principe gewoon door mits deze telefonisch of via de digitale mogelijkheden van afstandsonderwijs gevoerd worden. Dit geldt ook voor Leerkracht-Ouder-Leerling gesprekken.

Noodopvang tijdens en na meivakantie

Ouders van leerlingen die werkzaam zijn in een cruciaal beroep kunnen ook tijdens en na de meivakantie gebruik maken van de noodopvang op hun werkdagen. Om uw behoefte te inventariseren wordt u hiervoor benaderd door de kinderopvangorganisatie die de noodopvang verzorgt op de school van uw kind.

Tot slot 

We gaan weer een nieuwe fase in. Een fase die wederom anders zal zijn dan normaal. We hopen weer op u te mogen rekenen. INOS is, omdat wij zijn.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.


Donderdag 2 april 2020

Het is mooi om te zien en te horen hoe leerlingen, leerkrachten en ouders in de afgelopen periode gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om het afstandsonderwijs voor onze kinderen te realiseren.

Dinsdag heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent dat al onze scholen dicht blijven tot aan de meivakantie en dat we ook in deze periode samen onze schouders eronder moeten blijven zetten. Zodat ook de komende weken zo goed als mogelijk onderwijs aan uw kind kan worden aangeboden.

Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van scholen, onderwijspersoneel en kinderopvang. Maar ook van ouders. U moet uw eigen werk en huishouden combineren met hulp bij het afstandsonderwijs van uw kinderen. Wij beseffen dat dit niet altijd even makkelijk is. Ons motto “Ik ben omdat wij zijn” is een understatement voor de samenwerking tussen ouders en leerkrachten en daar zijn wij dan ook heel trots op.

Wat betekent de verlenging van deze maatregelen voor de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen?

Tot en met 28 april wordt er voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen voor noodopvang gezorgd. In de week daarvoor beslist de overheid of de kinderopvang organisaties ook ná 28 april gesloten blijven. Gemeente, onderwijs en de kinderopvang organisaties denken nu na hoe de noodopvang tijdens de meivakantie wordt verzorgd. Zodra hier meer informatie over is, laten wij u dat weten.

Wat zijn de gevolgen voor de meivakantie?

De meivakantie gaat vooralsnog gewoon door. Voor de scholen van INOS begint de meivakantie op maandag 27 april en eindigt vrijdag 8 mei. Dat betekent dat er in die twee weken geen (afstands-)onderwijs wordt gegeven. Alle kinderen zijn dan vrij.

En het schoolkamp e.d.?

Conform het besluit om geen activiteiten te organiseren waarvoor vergunningen nodig zijn worden alle schoolkampen tot 1 juni afgelast. Of de schoolkampen die daarna zijn gepland doorgaan, is dus afhankelijk van nieuwe berichtgeving vanuit de overheid. Let op: deze datum is bij de persconferentie van 21 april gewijzigd in 1 september De schoolkampen van INOS-scholen gaan dus niet door, zie bovenstaand bericht!

Tot slot

Wij realiseren ons dat dit voor iedereen zware tijden zijn. Wij hopen van harte dat u, uw gezin en naaste familieleden in goede gezondheid verkeren. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.


Maandag 16 maart 2020

De scholen en kinderopvangorganisaties zijn tot en met 6 april gesloten. Vandaag is er overleg geweest met diverse organisaties om met elkaar te bekijken hoe de opvang van kinderen van ouders in vitale en cruciale beroepen kan worden vormgegeven.
Wat onder vitale beroepen wordt verstaan kunt u vinden op deze pagina van de rijksoverheid.

Hoe wordt deze opvang geregeld?

U kunt een beroep doen op kinderopvang op school als:

 • beide ouders een cruciaal/vitaal beroep hebben;
 • het gaat om een éénoudergezin én u een cruciaal/vitaal beroep heeft

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, kunt u zich aanmelden voor opvang van uw kind. 

Wanneer één van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat echt niet lukt, dan kunt u contact opnemen met de kinderopvangorganisatie zodat bekeken kan worden wat mogelijk is. U kunt u kind alleen aanmelden indien uw kind geen van de klachten verkouden, keelpijn, hoesten of koorts vertoont.

De kinderopvangorganisaties hebben wat meer tijd nodig om u ook informatie te kunnen geven voor de langere termijn. De opvang van morgen zal dan ook op dezelfde manier plaatsvinden als vandaag. Morgen of uiterlijk overmorgen ontvang u meer informatie over hoe de opvang de komende weken wordt georganiseerd.

Mocht u de komende periode gebruik willen maken van de opvang op school dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken door het invullen van dit formulier (download Word-document). Met deze informatie kunnen kinderopvangorganisaties de bezetting afstemmen op de behoefte.

INOS is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Wij zijn druk bezig om zoals gisteren vermeld alle manieren te onderzoeken die dit mogelijk maken voor onze leerlingen. U wordt hierover rechtstreeks door uw school geïnformeerd.


Zondag 15 maart 2020

Vanmiddag heeft de overheid besloten om alle scholen te sluiten tot en met 6 april.

Dit besluit heeft veel impact op onze leerlingen, op  u als ouder of medewerker. Wij kunnen ons voorstellen dat dit weer veel nieuwe vragen oproept. Krijgen leerlingen nu geen onderwijs meer? En wat moet ik nu morgen doen?

Blijven jullie wel open voor leerlingen van ouders die werken in vitale functies? En welke beroepen naast zorg vallen onder die vitale functies?  

Op dit moment hebben we nog niet alle antwoorden. We vertellen u vandaag alleen wat we gaan doen en wat het voor morgen betekent.

Kinderopvang

Wat we in ieder geval weten is dat de overheid heeft besloten om de scholen te sluiten voor onderwijs maar wel open te stellen voor opvang van leerlingen van ouders in vitale functies. Met vitale functies bedoelen we alle beroepen die nodig zijn voor goede basis-leefomstandigheden. Dit zijn ouders die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de GGD, de zorg, de politie, brandweer, kinderopvang etc. Maar ook ouders die werkzaam zijn bij defensie of ouders met beroepen die ervoor zorgen dat onze supermarkten bevoorraad blijven, maken onderdeel uit van deze vitale functies.

Overleg in Breda tussen partners

In deze uitzonderlijke situatie is het van groot belang om samen op te trekken in onze stad met alle maatschappelijke partners en de gemeente. Morgenvroeg gaan we daarom met elkaar overleggen hoe we alles op de best mogelijke manier kunnen organiseren. Aan tafel zitten dan de burgemeester en wethouder, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang, en een vertegenwoordiger van o.a. De Nieuwe Veste en Breda Actief. In de loop van maandag volgt meer praktische informatie over hoe de opvang wordt georganiseerd.

Onderwijs

Onze stichting is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Omdat de scholen de komende tijd zijn gesloten, kunnen wij geen onderwijs geven op de normale manier. We gaan  komende week onderzoeken of het mogelijk is om voor onze leerlingen of een deel van onze leerlingen (denk aan groep 8) afstandsonderwijs te verzorgen.

Wat betekent dit nu concreet voor morgen, maandag 16 maart?

Voor ouders betekent dit dat u uw kind thuishoudt. Indien u werkzaam bent in één van de vitale functies zoals hierboven beschreven, neemt u nog vandaag contact met de school op via het mailadres van de school . Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind dan morgen wordt opgevangen. En zoals hierboven vermeld ontvangt u in de loop van maandag meer informatie over hoe en met wie de opvang voor de kinderen van ouders in vitale functies wordt geregeld voor de komende periode.


Vrijdag 13 maart 2020

Gisteren heeft de overheid aanvullende maatregelen aangekondigd tot en met 31 maart om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Basisscholen blijven open om met elkaar ervoor te zorgen dat het dagelijkse leven en met name de zorg zo goed mogelijk door kan blijven gaan.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit gemengde gevoelens oproept. Waarom wordt iedereen gevraagd thuis te werken en blijven de scholen dan toch open? Wij vertrouwen op de experts die zeggen dat dit verantwoord is voor iedereen in de school in de fase waarin we ons op dit moment bevinden. Daarnaast onderschrijven wij het belang voor de totale maatschappij.

Wat betekenen deze aanvullende maatregelen voor INOS?

 • u dient uw kinderen vanaf maandag alleen naar binnen te laten gaan. Wanneer kinderen dit moeilijk vinden kunt u uw kind achterlaten bij de leerkrachten die bij de deur staan en de kinderen opvangen. Zij begeleiden hen naar de groep;
 • alle uitstapjes t/m 31 maart worden geannuleerd;
 • oudergesprekken zullen uitsluitend telefonisch worden gevoerd;
 • voor kinderen vanaf groep 3 die langer dan een week preventief thuis zijn of reeds in quarantaine zijn geplaatst, zal de school gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs voortgang te laten vinden.

Wij vragen u nadrukkelijk uw kind thuis te houden wanneer er sprake is van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts. Bij twijfel vragen wij u om te kiezen voor de veiligheid van iedereen en uw kind dus niet naar school te laten gaan. Wanneer de klachten 24 uur wegblijven, is uw kind weer welkom op school. Wordt uw kind tijdens de schooldag ziek, dan zal de leerkracht contact met u opnemen en u vragen uw kind op te komen halen.

Wanneer wij in de komende periode geen collega’s hebben om het onderwijs in een groep te verzorgen, zijn wij genoodzaakt groepen naar huis te sturen. Zoals eerder reeds is aangegeven zullen wij kinderen van ouders in een vitaal beroep blijven opvangen. Dit geldt voor ouders die werkzaam zijn bij de GGD, in de zorg, bij de politie, de brandweer, de kinderopvang of het onderwijs. Ouders werkzaam in een van deze beroepssectoren kunnen contact opnemen met de school.

Nynke de Jong van het Algemeen Dagblad heeft vanmorgen een artikel “Hulde aan jullie, de mensen die hun nek uitsteken in tijden van corona” geschreven. Dit artikel is ons uit het hart gegrepen. Ons motto “Ik ben omdat wij zijn” maken wij ook in deze tijd meer dan waar. Wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verenigde gemeenschap is een sterke gemeenschap. Iedereen is belangrijk en iedereen draagt zijn steentje bij. Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op onze leerkrachten en alle andere medewerkers die het mede mogelijk maken om onze gezondheidszorg, die in deze tijd zo belangrijk is, draaiende te houden.

Bron: Algemeen Dagblad van 13 maart 2020

Woensdag 11 maart 2020

Gisteren hebben de drie veiligheidsregio’s in Brabant een beroep gedaan op de basisscholen van Brabant. Zij vragen om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden bij de instandhouding van onze basisinfrastructuur. Uiteraard willen wij hier binnen de mogelijkheden waarover wij beschikken aan meewerken. Wel blijven wij het belang van de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers meewegen.

Wij gaan nu mogelijkheden om leerlingen op te vangen uitbreiden. Wanneer de leerkracht conform RIVM maatregelen niet beschikbaar is, zetten we ook 2e of 3e jaars stagiaires en onderwijsassistenten in. Andere mogelijkheden zoals samenwerking met kinderopvangorganisatie worden op dit moment onderzocht. Onze medewerkers zullen al wat mogelijk is, ondernemen om onze onderwijskwaliteit ook tijdens deze moeilijke periode te behouden.

Een extra oproep aan ouders die werkzaam in één van de organisaties die behoren bij onze basis infrastructuur: de zorg, de GGD, ziekenhuis, onderwijs, politie en/of brandweer.

Het is heel goed mogelijk dat de groep van uw kind naar huis wordt gestuurd omdat deze groep op dat moment niet bemenst kan worden. Als dat betekent dat u hierdoor uw werkzaamheden bij één van bovengenoemde organisaties niet kunt uitvoeren, neem dan aub contact op met de directeur van de school. Dan proberen we een oplossing te vinden.


Maandag 9 maart 2020

INOS houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM in het belang van alle leerlingen, medewerkers en hun naasten. Het advies van het RIVM voor Noord-Brabant luidt sinds vrijdag 6 maart: Wanneer je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts dien je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Vandaag was het de eerste dag dat de richtlijn van het RIVM, met de aanvulling voor Noord-Brabant, op onze scholen werd gevoeld. Dit heeft u als ouder kunnen merken omdat:

 • u uw kind thuis moest houden vanwege deze klachten;
 • er geen leerkracht of vervanger voor de groep beschikbaar was, waardoor uw kind thuis moest blijven;
 • u werd gebeld om uw kind op te halen omdat uw kind op school klachten vertoonde zoals bijvoorbeeld hoesten of verkoudheid.

Let op: Het is altijd belangrijk dat in geval van nood, iemand bereikbaar is om uw kind op te vangen. Zorg er dus voor dat u dit goed regelt en dat de school weet wie ze kunnen bellen! Als uw kind op school ziek wordt, dan moet hij/zij helaas naar huis.

Dus heeft uw kind klachten van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u dringend om in navolging van het advies van het RIVM uw kind thuis te houden. Ook zonder koorts geldt: is uw kind verkouden of hoest hij/zij? Houd uw kind thuis, kies daar ook voor als u twijfelt.

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat een groep naar huis moet worden gestuurd omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Vandaag konden een aantal groepen geen onderwijs krijgen. Wij vragen iedereen om begrip voor het eventueel ongemak dat dan ontstaat.

Deze situatie vraagt om dagelijkse aanpassingen aan het werkrooster van onze medewerkers en onze leerlingen. Zorg er voor dat u zelf op de hoogte blijft door uw telefoon bij de hand te houden en met regelmaat apps of mail te controleren op berichten van de school.


Zondag 8 maart 2020

Vrijdagavond om 18:00 uur heeft de RIVM een nieuw advies voor de inwoners van Noord-Brabant gepubliceerd. Wij houden ons, in goed contact met GGD West-Brabant, aan de richtlijn van de RIVM.

Het advies van de RIVM in het kort: Wanneer je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts dien je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan het normale leven weer worden opgepakt. Scholen zijn gewoon open. Als kinderen geen klachten hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts kunnen ze gewoon naar school. Datzelfde geldt ook voor medewerkers.

Daarnaast dienen leerlingen of medewerkers die geen van bovenstaande klachten vertonen maar waarvan naaste gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, uit voorzorg thuis te blijven. Informeer altijd de directeur van de school en hij/zij zal kijken naar mogelijkheden van schoolopdrachten voor leerlingen en thuiswerk voor medewerkers. De GGD geeft aan dat wanneer er op een school (mogelijke) besmettingen worden geconstateerd de huidige richtlijnen blijven gelden. Betreffende leerlingen en/of medewerkers en hun gezinsleden worden indien nodig in quarantaine geplaatst en op basis van een risico inschatting worden al dan niet testen uitgevoerd door de GGD.

Op dit moment proberen we een inschatting te maken over hoe groot de gevolgen zijn van het RIVM advies voor onze scholen. Verschillende medewerkers van INOS hebben al laten weten dat zij naar aanleiding van bovengenoemde klachten en conform advies van de RIVM maandag niet komen werken.

Wij proberen natuurlijk voor vervanging te zorgen. Het aantal vervangers is echter beperkt en ook zij kunnen klachten ondervinden. De oplossing om groepen te verdelen, wordt niet geadviseerd door de RIVM.
We willen u daarom laten weten dat het zeer goed mogelijk is dat u van de school te horen krijgt dat kind(eren) niet naar school kan/kunnen komen. Als dat zo is, wordt u hierover zo vroeg mogelijk geïnformeerd.


Vrijdag 6 maart 2020

Gisteren en vandaag hebben wij vragen ontvangen van medewerkers en ouders over wat te doen indien in hun naaste omgeving een (mogelijke) besmetting met het Coronavirus heeft plaatsgevonden. Het betreft dan naasten die positief getest zijn of naasten die in de risicogebieden zijn geweest en ziekteverschijnselen vertonen en in afwachting zijn van de test en/of de uitslag hiervan.

Conform richtlijn van de RIVM en GGD blijf je alleen thuis wanneer is vastgesteld dat een huisgenoot besmet is of wanneer deze huisgenoot zich in de testfase bevindt. In alle andere gevallen mag je gewoon naar school komen.

Wat betekent dit? Leerlingen van wie de ouders of andere gezinsleden zijn besmet of in de testfase zitten, blijven dus uit voorzorg thuis. Voor medewerkers geldt het zelfde. Informeer altijd de directeur van de school en hij/zij zal kijken naar mogelijkheden van schoolopdrachten voor leerlingen en thuiswerk voor medewerkers.

Wij blijven vanzelfsprekend alert en zullen ons bij nieuwe situaties ook steeds weer laten adviseren door de GGD. Uiteraard zullen wij u opnieuw informeren als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.


Vrijdag 28 februari 2020

Helaas heeft het coronavirus inmiddels ook Nederland bereikt. De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen.
Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. INOS heeft dagelijks contact met de GGD en dit is nogmaals aan ons bevestigd.

Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.
Wij roepen ouders/verzorgers of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD WestBrabant (telefoon 085 078 56 17).

Vanuit INOS zullen we zoveel mogelijk in het werk stellen om een veilige leer- en werkomgeving te bewerkstelligen. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en GGD op de voet. Op al onze scholen zal a.s. maandag in de lessen aandacht worden besteed aan de preventieve maatregelen zoals aangegeven door de RIVM en GGD (zie ook site RIVM, https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen):
– hoe en wanneer je je handen wast;
– hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
– en gebruik papieren zakdoekjes

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat er voldoende zeep, papieren handdoekjes en zakdoekjes op de scholen aanwezig zijn. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we u daar z.s.m. over berichten via de mail en/of via een nieuwsbericht op deze website.

Recommended Posts