INOS investeert flink in haar aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dat past goed in ‘De week van de Thuiszitter’. Helaas blijkt uit onderzoek dat veel van de thuiszitters vaak ook hoogbegaafd zijn en in het aanbod op scholen onvoldoende passende ondersteuning ervaren. INOS is een tweejarig project gestart om alle leerkrachten en alle scholen op het niveau te brengen dat onze meer- en hoogbegaafde leerlingen thuisnabij ondersteund worden. Bij dit proces worden leerkrachten, ouders en experts nauw betrokken.

Binnen INOS is de afgelopen maanden de visie op omgaan met meer- en hoogbegaafde leerlingen (MHB-leerlingen) herschreven. Waar we vroeger oplossingen zochten in extra werk voor leerlingen, compacten van het aanbod of een dagdeel onderwijs buiten de school bij Eureka! zit de focus van het beleid nu meer op het antwoord op de vraag: wat heeft een leerling nodig én kan dat thuisnabij geboden worden?

Waar eerst de nadruk lag op de cognitieve elementen van hoogbegaafdheid, is een aantal wetenschappers en psychologen er inmiddels wel van overtuigd dat er ook sprake is van bepaalde overeenkomstige karaktereigenschappen bij hoogbegaafden. Prof. dr. Tessa Kieboom noemt deze kenmerken het ‘zijnsluik’. Zij stelt dat hoogbegaafde kinderen allemaal individuen zijn met een eigen identiteit en kenmerken, die ook bij ‘gewone’ kinderen kunnen voorkomen, maar dat de aanpak van de omgeving van hoogbegaafde kinderen, verschilt van die bij andere kinderen.

De manier van ‘zijn’ kan niet door een intelligentietest worden gemeten, maar bepaalt wel in sterke mate hoe een hoogbegaafd kind functioneert. In de nieuwe visie op onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgt dit aspect dan ook nadrukkelijk aandacht.

Thuisnabij onderwijs is cruciaal in het nieuwe beleid: De MHB-leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en kan (met indien nodig wat hulp) een passend aanbod realiseren. De zogeheten plusklassen worden meer gepositioneerd als een vorm van remedial teaching: tijdelijke ondersteuning die op dat moment nodig is om ‘de hulpvraag/probleem’ op te lossen.

Implementeren van de visie op alle INOS scholen

Dit proces is vorig jaar gestart met een infoavond voor ouders en ging een ontwikkelteam met projectleider René Lous (Talentenlab) aan de slag. Elke leerkracht is aan het eind van dit project zodanig geschoold dat elke MHB-leerling bij hem/haar op de goede plek zit.

De focus van het beleid ligt op deskundigheidbevordering van de leerkracht. Verder zal worden gekeken hoe we het onderwijs aan MHB-leerlingen kunnen vormgeven in de plusklas op school en in de bovenschoolse plusklas (Eureka!). Op deze manier zorgen we ervoor dat MHB-leerlingen het onderwijs en zorg krijgen dat bij hen past. Als er zorg ontstaat over de ontwikkeling van een leerling, is de plusklas in de school de plek waar je leert wat je nodig hebt om in de eigen groep verder te kunnen.

Een punt van aandacht is de sterke kant van Eureka! zoals die nu is vormgegeven: omgaan met je peers. Die behoefte van leerlingen wordt erkend als essentieel. Dit moet nog verder ontwikkeld worden als onderdeel van het geheel van ondersteuning.

Sinds januari zijn er audits voor het Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs (MHB) op alle INOS scholen. Daarmee gaan we na wat al goed gaat en waar de behoeftes liggen op het gebied van het MHB-onderwijs. Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedere INOS-school aan vastgestelde criteria voldoet om zo het predicaat MHB-school te mogen ontvangen.

Aftrap bijscholing voor alle leerkrachten van INOS

Projectleider René Lous (Talentenlab) vertelde dinsdag 28 mei jl. de eerste 39 collega’s over het denkluik en het zijnsluik. Bij elk ‘luikje’ heeft René – vanuit een schijnbaar onuitputtelijke bron met verhalen –  een herkenbaar voorbeeld uit de praktijk. Naast het spreektalent van René zit de kracht van deze bijeenkomst ook in: met elkaar praten over wat je herkent, in kleine of grote groep.

De eerste scholingsbijeenkomst vond plaats op het bestuurskantoor van INOS. Om iedereen te scholen zijn tot en met december bijeenkomsten gepland op verschillende locaties en in verschillende samenstelling.

En na afloop met zijn allen op de foto met het certificaat maar vooral met extra kennis en inspiratie!

Recommended Posts