Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met meer dan 185 locaties in Zuid West Nederland. Als voortrekker in het creëren van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn werkt Kober samen met gemeenten, aanverwante partners en onderwijsorganisaties, zoals INOS. We spreken met Marjolein Goossens, regiomanager bij Kober, over de samenwerking, de ontwikkelingen in de sector en de verwachtingen voor de toekomst.

Overeenkomsten en verschillen

Marjolein: ‘We hebben al jarenlang een plezierige samenwerking met de scholen van INOS. Daarbij werken we op steeds meer locaties toe naar kindcentrum ontwikkeling. Daarin zorgen leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Hoewel er nog zeker sprake is van verschillen, zie ik dat de werelden van kinderopvang en basisonderwijs elkaar in toenemende mate weten te vinden. We hebben andere wet- en regelgeving, zijn afhankelijker van de economische ontwikkelingen dan het onderwijs, maar we delen tegelijkertijd een zelfde gedrevenheid om optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Het onderwijs richt zich primair op leerdoelen.

De kinderopvang heeft een arbeidsmarkt functie en richt zich hoofdzakelijk op de pedagogische ontwikkeling van kinderen. Onderwijs moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. Wij hebben te maken met de Wet IKK (innovatie en kwaliteit kinderopvang). Ik zie natuurlijk ook dat ouders bij de kinderopvang hun eisen stellen, dat ze waar voor hun geld willen. Dat beeld dat kinderopvang duur is, zit ons in de weg. Mede omdat mensen de werkelijke kosten van het onderwijs niet weten. Als je alleen verschillen ziet, is het moeilijker om verbinding te maken. Naar mijn idee kom je niet veel verder als je alleen focust op de belemmeringen voor samenwerking. Het geeft veel meer energie als we ons richten op onze gezamenlijke droom en daar samen de schouders onder zetten.

Gezamenlijk verhaal, gezamenlijk beeld

Pedagogisch medewerkers zijn voor kinderen een constante factor. Zij volgen kinderen in de regel veel langer dan een leerkracht op school. Als ik vroeger op zaterdag langs het voetbalveld stond, zag ik ook de BSO medewerker staan, die iedere dag spelactiviteiten organiseerde met de kinderen en met wie de kinderen vertrouwd waren geraakt. Ik zou het fijn vinden als onze medewerkers wat meer in zouden zien hoe belangrijk ze zijn in het leven van kinderen. Dat hun professie er echt toe doet. Kober is een merk. Wij hebben een gezamenlijke identiteit en gedeelde afspraken om de kwaliteit die we belangrijk vinden op al onze locaties zichtbaar en voelbaar te maken. Zo veel eenheid is in het primair onderwijs vaak niet aan de orde, omdat scholen ook hun eigen identiteit hebben. Uniformiteit en voorspelbaarheid is voor ons wezenlijk, omdat ouders dat verwachten en omdat we onze continuïteit willen borgen, onafhankelijk van medewerker verloop. We hebben leidende pedagogische principes en doelen waar we onze professionals op trainen, waaronder het ontwikkelen van zelfstandigheid van kinderen. Daarbij hebben we herkenbare bedrijfskleding en streven we ernaar om overal hetzelfde verhaal te vertellen. We beseffen dat de buitenwereld bepaalde beelden van ons heeft. Daarom zijn we nadrukkelijk met onze identiteit aan de slag gegaan. Die focus op een gezamenlijke uitstraling is er niet voor niets. We willen dat medewerkers herkenbaar zijn als Kober professionals en ook op die manier kunnen worden aangesproken door ouders. Dat wil nog wel eens botsen op scholen, omdat onze onderwijscollega’s dat soms zien als gebrek aan wil om samen te werken. In overleggen tussen directeuren en unitmanagers gaat het wel eens over verschillende definities van woorden. We vinden elkaar uiteindelijk in de laag daaronder. De match tussen onderwijs en kinderopvang is vrijwel vanzelfsprekend goed.

Afstemmen op wat kinderen nodig hebben

Op de locaties zien we de mooiste ontwikkelingen gebeuren, omdat er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke overtuiging, omdat leerkrachten en pedagogisch medewerkers afstemmen op wat kinderen nodig hebben. We zien gedeelde visies en beleidsplannen, gezamenlijke studiedagen en trainingen. Je ziet dat peuters al meedraaien in de groepen 1 en 2 en er worden allerlei thema’s en activiteiten op elkaar afgestemd. Die beweging vanuit de aanwezige motivatie willen we verder stimuleren. Uitgangspunt is: wat vinden we voor alle kinderen van belang? Wat gunnen we ieder kind en hoe gaan we daar samen aan bijdragen? Kobers ambitie is de beste kansen bieden voor ieder kind. We willen bereikbaar zijn voor alle kinderen, op zoveel mogelijk locaties. Ook in wijken waar andere kinderopvang aanbieders niet aanwezig zijn. We hebben een signaalfunctie wanneer de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Ik kom uit de jeugdhulpverlening. Wat ik daar gezien heb, is: zorg dat je problemen vóór bent. Elke investering die je op jonge leeftijd doet, betaalt zich het 10-voudige terug voor de samenleving. Ben je in beeld, wat heb jij nodig? Laat kinderen met elkaar spelen vanuit verschillende achtergronden. Het motto ‘Ik ben, omdat wij zijn’ van INOS past ons dan ook perfect. Het sluit aan bij onze ambitie.

Werken vanuit de bedoeling

Onze maatschappelijke rol willen we overeind houden, versterken en zichtbaar maken. In de opleidingen en cursussen voor medewerkers en in de eisen die we stellen aan de ruimte bijvoorbeeld. Onder de kapstok van ons pedagogisch beleid hebben we een inrichtingsplan gemaakt, waarin we met deskundigen en onze medewerkers hebben nagedacht over indeling, materialen, ergonomie en esthetische uitstraling. We willen dat onze visie als het ware van de muren is af te lezen, dat ouders in de vorm van de ruimte ervaren waar we voor staan. Waar je ook komt, zie je warme kleuren, thematische hoeken en toegankelijke materialen. Dat maken we al in de babygroepen tastbaar, onder andere doordat kinderen daar al zelf materialen kunnen pakken en zich vrij kunnen bewegen en op ontdekkingstocht kunnen gaan.

Wij geloven in de kracht van kinderen, dat ze heel veel zelf kunnen. We geven kinderen graag een stem, onder andere in de vorm van Kinderraden. Daarin mogen ze meepraten over het activiteitenaanbod of bijvoorbeeld over de inrichting van locaties. Ouders zien dat onze aanpak werkt. En ze kunnen terecht met hun vragen bij onze medewerkers. Laat ons die rol nemen en jou als ouder ondersteunen als partner in opvoeding en ontwikkeling. Iedereen moet zich thuis voelen. Dat betekent dat we op een respectvolle manier keuzes maken, bijvoorbeeld wat betreft eten en drinken. Daar waar het kan, leggen we ouders uit waarom we doen wat we doen.

Kracht van de community

We hebben te maken met een grote diversiteit aan klanten, cq ouders. We hebben ouders die heel solidair en begripvol zijn tot ouders die uit alle macht hun recht willen halen. Het zou goed zijn als duidelijker wordt hoeveel wij inzetten op brede ontwikkeling en versterking van kansen. Het zou helpen als kinderopvang een basisvoorziening wordt. En het zou helpen als we beter kunnen laten zien wat we tot stand brengen met partners in Breda. Alle initiatieven die we nemen, waardoor kinderen samen kunnen spelen, sporten en dansen. We moeten kijken naar wat kinderen van nu nodig hebben. Daarom werken we samen met culturele instellingen, sportverenigingen, maar ook met plaatselijke ondernemers.
Ik zou op termijn een 0-6 locatie willen, een speel-leerlocatie volgens Deens model, waar kinderen in een buitengebied zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Tot we dat waar kunnen maken, zullen we het moeten doen met meer pragmatische verbindingen. Kijken waar we elkaar in het middengebied ontmoeten en kunnen versterken. De mooiste initiatieven zie ik juist in wijken waar gebruik wordt gemaakt van bestaande oude gebouwen, waar je vanaf de grond iets nieuws kan opbouwen. Waar ouders zelf betrokken zijn en meehelpen om het tot een succes te maken. Dan heb je het niet over wat is van jou en wat is van mij. Dan maak je er gewoon samen het beste van.

De verbinding zoeken

Wij hebben net als het onderwijs te maken met tekort aan medewerkers. Daarom kijken we naar nieuwe oplossingen, nieuwe doelgroepen waar we ons op richten, zoals studenten van de kunstacademie of van opleidingen in de sector natuur en milieu. Het levert meerwaarde op voor kinderen en we zorgen op die manier voor voldoende aanwas van nieuwe medewerkers. Ik denk dat pedagogisch medewerkers een belangrijke rol kunnen spelen in het ondersteunen van leerkrachten. We zijn met INOS in gesprek hoe we mensen samen kunnen opleiden en multi-inzetbaar kunnen laten werken. Als we vanuit gelijkwaardigheid co-creatie zoeken, hebben beide partijen daar de voordelen van en zorgen we met elkaar voor integrale ontwikkeling.

Recommended Posts