Skip to content

GMR Verkiezingen

VERKIEZINGSPROCEDURE GMR INOS 2020

Wil jij je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant van het onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de GMR! Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR komen versterken

Specifieke info voor ouders

Voor het ouderlidmaatschap van de GMR is het een voorwaarde dat een of meer van de kinderen onderwijs volgt op een INOS-school. Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school om je verkiesbaar te stellen voor de GMR.

Vacatures oudergeleding

Er is 1 ouderlid verkiesbaar. Daarnaast zijn er 2 vacatures voor 4 jaar en is er 1 vacature met een resttermijn van 2 jaar tot 1 augustus 2022.

Specifieke info voor medewerkers

Voor het lidmaatschap van de GMR is een dienstverband bij een van de INOS-scholen vereist. Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school om je verkiesbaar te stellen voor de GMR.

Facilitering medewerkers

Medewerkers die in de GMR zitten krijgen hiervoor 170 niet-lesgevende uren. Heb je een wtf lager dan 1 en je wilt niet uit de klas dan zoekt het bestuur samen met jou en je directeur naar een passende oplossing.

Vacatures personeelsgeleding

Er zijn 3 medewerkers verkiesbaar. Daarnaast zijn er 2 tussentijdse vacatures waarvan één met een resttermijn van 2 jaar tot 1 augustus 2022.

Kandidaatstelling

Je stelt jezelf kandidaat per email, dat kan tot en met 12 juni a.s. Geef in je mail in 5 tot 10 regels aan waarom jij je kandidaat stelt en voeg een foto van jezelf toe. Stuur je mail naar gmr@inos.nl. Bij aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging van jouw kandidaatstelling. Op 15 juni a.s. stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast van ouders en personeel. Heb je vragen hierover? Stel die dan ook per mail.

Zittingsperiode

 • De GMR bestaat uit 7 leden die door de personeelsgeleding van alle MR’en worden gekozen;7 leden die door de oudergeleding van alle MR’en worden gekozen.
 • Een lid van de GMR wordt gekozen voor een periode van 4 jaar; daarna treedt hij af en mag hij zich direct herkiesbaar stellen voor nog zo’n periode.
 • De zittingsduur van elk lid is maximaal twee opeenvolgende zittingsperioden.
 • Een lid dat voor een tussentijdse vacature is gekozen, treedt af op het tijdstip waarop diegene in wiens plaats hij is gekozen zou moeten aftreden.
Onvoldoende kandidaten

Als er vanuit de ouders en/of de medewerkers niet meer kandidaten zijn aangemeld dan er vacante zetels zijn in de GMR voor de betreffende geleding, dan vindt voor die geleding geen verkiezing plaats. De aangemelde kandidaten worden geacht te zijn gekozen.

De verkiezingscommissie informeert zo spoedig mogelijk na 15 juni a.s. alle kandidaten. Vervolgens worden het bevoegd gezag, de MR’en, de medewerkers en de ouders geïnformeerd over de nieuwe leden.

Meer kandidaten dan vacante plaatsen
 • Als er zich vanuit de ouders en/of het personeel meer kandidaten melden dan er vacatures zijn, worden er voor die geleding(en) verkiezingen uitgeschreven.
 • De verkiezingen zijn van 17 juni t/m 30 juni.
 • Het stemmen gebeurt digitaal.
 • De oudergeleding van alle MR’en van INOS stemt op alle ouderkandidaten, de personeelsgeleding van alle MR’en van INOS stemt op alle personeelskandidaten. Vanuit de medewerkers van het bestuursbureau worden twee stemmen uitgebracht.
 • Een kiesgerechtigde brengt evenveel stemmen uit als er vacatures voor zijn geleding in de GMR zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
Uitslag verkiezingen
 • Gekozen zijn de kandidaten per geleding die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd.
 • Indien de kandidaatstelling dit mogelijk maakt, wordt per geleding in acht genomen dat de SO-scholen en de SBO-school ieder minstens 1 vertegenwoordiger en de basisscholen minstens 2 vertegenwoordigers in de GMR hebben. Indien er te weinig kandidaten zijn voor de hierboven genoemde onderwijstypen dan kan de plaats voor de geleding alsnog door een vertegenwoordiger van een ander onderwijstype worden ingevuld. 
  Het maximale aantal vertegenwoordigers per geleding blijft echter 7.
 • De uitslag van de verkiezingen wordt door de GMR vastgesteld en uiterlijk 10 juli a.s. schriftelijk bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de betrokken medezeggenschapsraden, personeel, ouders en de betrokken kandidaten.
 • In de GMR-vergadering van 8 september a.s. is de kennismaking van de nieuwe leden.

Opmerking: Door de coronacrisis en de sluiting van de scholen wijken bepaalde termijnen af van het verkiezingsreglement.

Mocht u vragen hebben over de verkiezingen neem gerust contact op via: GMR@inos.nl