Skip to content

Passend onderwijs

 

Thuisnabij, inclusief tenzij

 

Wij beschouwen het als onze belangrijkste opgave om er voor te zorgen dat leerlingen in de eigen groep passend aanbod krijgen: thuisnabij. De kerndoelen zijn geformuleerd voor alle leerlingen, maar de weg ernaar toe verschilt. Leerlingen  verschillen immers onderling ook van elkaar in gezinsachtergrond, leerstijl en prestaties. We bieden doelgericht en gestructureerd onderwijs op maat, dat aansluit bij de onderwijsbehoeften en talenten van de leerling binnen de mogelijkheden en passend bij de onderwijsvisie van de school.

Het kan gebeuren dat het niet lukt om een passend aanbod te realiseren voor een leerling. Als dat binnen de eigen groep niet lukt, dan gaan kinderen, al dan niet tijdelijk, naar een andere voorziening.  

INOS zorgt voor een dekkend aanbod van ondersteuning voor alle leerlingen in de regio. Een deel van de ondersteuning die leerlingen nodig kunnen hebben, bieden de scholen zelf. We kunnen daarnaast vertrouwen op de collega’s van onze gespecialiseerde scholen Ons sbo, Het Kasteel en het Breda College.   Voor andere specialismen kunnen wij vertrouwen op onze samenwerking met andere schoolbesturen.

Meer mogelijk maken

Wij hebben allemaal het beste voor met de kinderen. Wij willen dat ze gelukkig zijn, dat ze mee kunnen doen in het onderwijs en dat ze gezien worden in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen ontwikkelen. Dat geldt natuurlijk voor alle 35.000 leerlingen op 134 scholen, behorende bij de 26 besturen van ons samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplan

Veel kinderen doorlopen de basisschool vrij moeiteloos, maar tegelijkertijd zien wij kinderen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om wat voor reden dan ook.

In het ondersteuningsplan (2019-2023) vind je de gezamenlijke belofte om voor al die kinderen op de scholen in het samenwerkingsverband die het nodig hebben, op tijd en op maat, de juiste keuzes te maken.
De handreiking die wij kinderen willen bieden, mag de vorm aannemen die op dat moment het beste past. Soms is een klein zetje al voldoende om vooruit te komen, soms hebben wij meer helpende handen nodig. Feit is dat ondersteuning ‘anno nu’ faciliterend is om onze ambities te realiseren. Wij creëren passende voorwaarden en mogelijkheden, focussen meer op preventie en werken toe naar integrale oplossingen in samenspraak met relevante ketenpartners.

Bij wie kunt u terecht met een vraag?

Elke INOS-school heeft een specialist in huis die leerkrachten helpt in de begeleiding van leerlingen met bijzondere ondersteuningsvragen. Dit wordt de Intern Begeleider (IB-er) genoemd. De IB-ers van INOS vormen met elkaar een actief lerend netwerk om ontwikkelingen te delen en zich te blijven scholen.

Ook in de organisatie van de klas en de school wordt flink geïnvesteerd. De ondersteuning van leerlingen gaat beter als alle betrokkenen één taal spreken en denken vanuit dezelfde kaders. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of vraag er over bij een kennismakingsgesprek.

Onze scholen weten welke vormen van ondersteuning zij zelf kunnen bieden en voor welke ondersteuning zij een beroep moeten doen op expertise van buiten de school. Dat overzicht heet het schoolondersteuningsprofiel wat per school is terug te vinden op de website ‘Scholen op de kaart’.