Beste ouders/verzorgers,

We staan aan de vooravond van de herfstvakantie; een goed moment om even samen terug te blikken op het begin van dit schooljaar. Daarnaast is het van belang om met u te delen wat de gevolgen zijn van de verzwaarde coronamaatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag bekend maakte.

Start van het schooljaar

Net voor de zomer keken we samen terug op een bijzonder schooljaar. Ook de eerste weken van dit schooljaar waren ‘anders dan anders’-weken. Wij zijn er trots op dat de nadruk in deze bijzondere periode heeft gelegen op het creëren van een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor uw kind(eren).

In de weken die achter ons liggen hebben onze collega’s alles op alles gezet om het onderwijs door te laten gaan terwijl zijzelf of teamleden gedwongen thuis zaten in afwachting van de test(uitslag) of doordat ze in quarantaine moesten. Dit betekende voor scholen dat zij van ’s ochtends vroeg tot vaak ’s avonds laat bezig waren om de bezettingspuzzel steeds weer opnieuw te leggen. Alle tachtig medewerkers van onze 29e INOS-school Phoenix – het team dat alle vervangingsvragen probeert op te vangen – zijn continu ingezet en wij hebben daarnaast externen ingehuurd. Maar ondanks onze extra formatie hebben wij iedere dag te maken gehad met noodoplossingen. Zo werden groepen verdeeld, gaven leerkrachten soms online les vanuit huis en werden zij en collega’s met niet-lesgevende taken gevraagd om extra te werken in groepen. Wij realiseren ons dat dit voor uw kind(eren) niet altijd de rust en stabiliteit bracht die zo belangrijk is voor het onderwijs. Maar met kunst- en vliegwerk is het tot nu toe gelukt om nauwelijks groepen naar huis te sturen.

We horen van onze collega’s dat het vaak frustrerend is dat je met lichte verkoudheids­klachten niet dat mag doen waar je met hart en ziel voor hebt gekozen: naar school gaan en met leerlingen werken. Maar het is in deze tijd simpelweg het spreekwoordelijke ‘roeien met de riemen die we hebben’ in een woelige zee.

Ook voor u hebben de richtlijnen van het RIVM consequenties gehad. Wij willen u bedanken voor wederom veel flexibiliteit en begrip. Ook de komende periode zullen we elkaar hard nodig hebben.

Inmiddels is bekend dat de storm nog lang niet gaat liggen. De gezondheidssituatie van ons land is in gevaar en daarom heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd. Aan de ene kant zijn we blij dat het primair onderwijs niet rechtstreeks geraakt wordt door de nieuwe regels, maar we begrijpen heel goed dat de tweede golf veel impact heeft op u zelf, op uw gezin en andere naasten. Het blijven voorlopig spannende tijden en de bezorgdheid om uw gezondheid en/of uw baan en die van uw dierbaren is reëel. Daarnaast missen we de sociale contacten, het ongedwongen ontmoeten en andere mogelijkheden voor ontspanning. Stuk voor stuk heel waardevolle onderdelen van ons leven.

Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden. In deze brief informeren wij u over de algemene afspraken die voor onze INOS scholen gelden en de maatregelen die we met elkaar nemen.

Afspraken na de herfstvakantie over gezondheid en veiligheid

Het kabinet heeft besloten vooralsnog geen aanvullende maatregelen te nemen voor de scholen voor leerlingen van 4-12 jaar. Voor het VSO geldt straks net als voor het regulier VO de mondkapjesplicht. Gelukkig blijkt nog steeds uit onderzoek dat het veilig en verantwoord is om de scholen volledig open te stellen voor leerlingen. We zetten nog de belangrijkste basisregels op een rij:

  • de RIVM-maatregelen blijven onverminderd op al onze scholen gelden (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19);
  • tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
  • tussen personeelsleden en leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Bij het voortgezet speciaal onderwijs moet deze afstand wel gehanteerd worden;
  • de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd;
  • de school hanteert looproutes in en om de school;
  • afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende begin- en eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen én de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren;
  • na school gaan leerlingen direct naar huis of naar de BSO.

Het uitgangspunt is en blijft dat kinderen in het basisonderwijs en het speciaal (basis-) onderwijs bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, loopneus, keelpijn, etc.) gewoon naar school kunnen. Alleen bij corona, koorts en/of benauwdheid van het kind zelf of van een huisgenoot, blijft uw kind thuis. Voor de volledigheid hebben wij in de bijlage de landelijke beslisboom toegevoegd.

Het RIVM geeft aan dat kinderen met onderliggende medische problematiek geen groter risico lijken te lopen bij corona dan gezonde kinderen. Bij twijfel of uw kind(eren) naar school kan, adviseren wij u te overleggen met de arts en de directeur van de school. Valt een gezinslid in de risicogroep en is deze hiervoor onder specialistische behandeling, overleg dan met de arts en de directeur van de school of het kind naar school kan. Om vast te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT), zie bijlage.

Als er drie of meer kinderen in een groep of leerkrachten op school klachten hebben die lijken op het coronavirus, dan wordt dit door de school gemeld bij de GGD en krijgen ouders van de groep bericht in geval van een besmetting. De GGD bepaalt dan in overleg met de school hoe het vervolgonderzoek eruit ziet. Het kan zijn dat u het advies krijgt om uw kind te laten testen. Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis. Wanneer uit de test blijkt dat uw kind geen COVID-19 heeft, kan uw zoon/dochter gewoon naar school komen. Wanneer de testuitslag positief is, overlegt de GGD met u welke maatregelen u moet nemen.

Aanvullende afspraken

Als gevolg van de aanscherpingen vanuit de overheid, hebben wij besloten dat voor heel INOS na de herfstvakantie de volgende aanvullende regels en richtlijnen gelden:

  • we hanteren een dringend advies voor mondkapjes voor alle verplaatsingen in de school en alle gebouwen van INOS voor alle personen van 13 jaar en ouder. Dit betekent dat we graag zien dat medewerkers, stagiaires, ouders en externen in de gangen en algemene ruimtes mondkapjes dragen. Pas als je zit en je 1,5 meter afstand kunt bewaren, zou het mondkapje dan af gaan. Uiteraard hoeven er geen mondkapjes gedragen te worden in de groepen en/of tijdens ondersteuningsactiviteiten met leerlingen (binnen of buiten de groep).
  • vaste hulpouders zijn nog steeds van harte welkom in onze school en hun inzet wordt zeer gewaardeerd. Wij vragen hen het mondkapjesadvies op te volgen.
  • om de verplaatsingen en het aantal personen in de school zoveel mogelijk te beperken, vinden gesprekken de komende weken in principe online of telefonisch plaats. Soms kan de school ervoor kiezen om een bepaald type gesprek toch op school te willen voeren. U  kunt dan op de school uitgenodigd worden. Uiteraard geldt dan dat u geen RIVM-klachten heeft én 1,5 meter afstand bewaart tot andere volwassenen. Ook vragen wij u om in de open ruimtes een mondkapje te dragen.

We denken dat het zorgvuldig naleven van deze regels en richtlijnen eraan kan bijdragen dat u, uw kind(eren) en onze medewerkers met vertrouwen naar school kunnen komen en dat wij er samen voor kunnen zorgen dat het onderwijs aan onze leerlingen zo mogelijk doorgang kan hebben.

Ondanks alle inspanningen moeten we ook eerlijk zijn. Met de wintermaanden op komst én de forse toename van het aantal besmettingen in het land zal het voor ons steeds moeilijker worden om de vervangingen te regelen en de groepen te bemensen. U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best blijven doen om onze leerlingen op onze scholen het onderwijs te geven dat zij verdienen maar wij vragen u om begrip als ons dit niet lukt en wij vaker groepen naar huis moeten laten gaan.

Ventilatie

In verband met mogelijke verspreiding van Covid is aan alle schoolbesturen in Nederland gevraagd om in kaart te brengen in hoeverre de ventilatie in de schoolgebouwen voldoet aan het Bouwbesluit. Het landelijke Bouwbesluit stelt verschillende eisen aan luchtverversing. INOS heeft deze controle gedaan en er is vastgesteld dat alle gebouwen met mechanische ventilatie voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en GGD. Daarnaast zorgen wij aanvullend voor extra ventilatie­momenten door regelmatig ramen en deuren op te zetten en/of te houden. Het spreekt voor zich dat dit effect heeft op het binnenklimaat, zeker nu de temperaturen buiten dalen. Ook hier geldt dat wij keuzes moeten maken in het belang van de gezondheid en kan het voorkomen dat school u vraagt uw kind wat warmer te kleden.

 Reizen naar risicogebieden

Iedereen met vakantieplannen naar het buitenland wordt door de overheid geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Het is afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Mocht u besluiten om naar een risicogebied te reizen, dan moet u tot 10 dagen daarna thuisblijven en mag u niet op school of op het schoolplein komen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school mits zij geen gezondheidsklachten hebben. Voor leerlingen van het Breda College gelden dezelfde regels als voor volwassenen.

Tot slot

Het verheugt ons keer op keer te mogen constateren dat wij ook in moeilijke tijden op u kunnen rekenen. Wij zijn er ons volledig van bewust dat dit niet vanzelfsprekend is maar het past wel bij het partnerschap dat wij met u als ouder/verzorger willen hebben.

Rest ons om u en uw gezin een heel fijne, rustige herfstvakantie toe te wensen.

INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS


Klik hier voor eerder gepubliceerde berichten over corona (periode maart t/m juli 2020)

Recommended Posts